فیلم آموزش keynote

  • آموزش نکات کلیدی برای مدرسان

آموزش نکات کلیدی برای مدرسان

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۳۰
  • آموزش Keynote 6

آموزش Keynote 6

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۵۰