فیلم آموزش lightroom 5

  • آموزش Lightroom 5 قسمت 9 : نحوه نمایش اسلایدها

آموزش Lightroom 5 قسمت 9 : نحوه نمایش اسلایدها

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۵۲
  • آموزش Lightroom 5 قسمت 8 : کار با Layout ها

آموزش Lightroom 5 قسمت 8 : کار با Layout ها

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۳
  • آموزش Lightroom 5 قسمت 7 : خروجی گرفتن و منتشر کردن

آموزش Lightroom 5 قسمت 7 : خروجی گرفتن و منتشر کردن

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۳
  • آموزش Lightroom 5 قسمت 6 : ویرایش Workflow

آموزش Lightroom 5 قسمت 6 : ویرایش Workflow

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۳
  • آموزش Lightroom 5 قسمت 5 : نحوه توسعه برنامه

آموزش Lightroom 5 قسمت 5 : نحوه توسعه برنامه

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۳
  • آموزش Lightroom 5 قسمت 4 : کار با مجموعه ها و پشتیبان گیری از آن

آموزش Lightroom 5 قسمت 4 : کار با مجموعه ها و پشتیبان گیری از آن

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۳
  • آموزش Lightroom 5 قسمت 3 : سازماندهی تصاویر

آموزش Lightroom 5 قسمت 3 : سازماندهی تصاویر

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۱
  • آموزش Lightroom 5 قسمت 2 : کار با تصاویر

آموزش Lightroom 5 قسمت 2 : کار با تصاویر

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۱
  • آموزش Lightroom 5 قسمت 1 : شروع به کار

آموزش Lightroom 5 قسمت 1 : شروع به کار

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۱
  • آموزش اصول Lightroom 5

آموزش اصول Lightroom 5

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۲۱:۲۵