فیلم آموزش Microsoft Power BI

  • آشنایی با Microsoft Power BI

آشنایی با Microsoft Power BI

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
  • آموزش دستورالعمل های Microsoft Power BI 

آموزش دستورالعمل های Microsoft Power BI 

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰