فیلم آموزش microsoft project

  • مصور سازی گزارش در Microsoft Project

مصور سازی گزارش در Microsoft Project

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
  • مدیریت پروژه با محدودیت زمانی بوسیله Microsoft Project

مدیریت پروژه با محدودیت زمانی بوسیله Microsoft Project

دوشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
  • آموزش پیشرفته Microsoft Project

آموزش پیشرفته Microsoft Project

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۳۴