فیلم آموزش oracle ebs r12

  • کار با Oracle EBS R12 – AOL و مدیریت سیستم برای توسعه دهندگان

کار با Oracle EBS R12 – AOL و مدیریت سیستم برای توسعه دهندگان

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۱۶
  • آشنایی با معماری Oracle EBS R12

آشنایی با معماری Oracle EBS R12

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۱۶