فیلم آموزش perl

  • دوره Perl Edition

دوره Perl Edition

پنج شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۲:۳۰
  • آموزش عملی برنامه نویسی Perl

آموزش عملی برنامه نویسی Perl

پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۲:۳۷
  • دوره آموزش فراتر از Perl

دوره آموزش فراتر از Perl

چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۲۲:۴۷
  • آموزش اصول Perl

آموزش اصول Perl

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۳:۰۰