مبانی Cloud

  • بررسی اجمالی محاسبات ابری با خدمات وب سایت آمازون

بررسی اجمالی محاسبات ابری با خدمات وب سایت آمازون

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
  • مبانی Google Cloud Platform

مبانی Google Cloud Platform

چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰