معرفی ccnp

  • دوره Path Control for CCNP Routing and Switching 300-101 ROUTE

دوره Path Control for CCNP Routing and Switching 300-101 ROUTE

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
  • دوره Cisco IOS NAT for CCNP Security (300-206) SENSS

دوره Cisco IOS NAT for CCNP Security (300-206) SENSS

پنج شنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۷
  • دوره Cisco ASA NAT for CCNP Security (300-206) SENSS

دوره Cisco ASA NAT for CCNP Security (300-206) SENSS

پنج شنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۷
  • آشنایی با Cisco ISE for CCNP Security (300-208) SISAS

آشنایی با Cisco ISE for CCNP Security (300-208) SISAS

سه شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۰۹
  • دوره Basic Networking for CCNP Routing and Switching 300-101 ROUTE

دوره Basic Networking for CCNP Routing and Switching 300-101 ROUTE

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۰۶