معرفی +comptia a

  • آشنایی با تکنولوژی ها و سیستم عامل ها برای گواهینامه CompTIA A+ 220-902

آشنایی با تکنولوژی ها و سیستم عامل ها برای گواهینامه CompTIA A+ 220-902

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
  • سیبستم عامل ویندوز برای گواهینامه CompTIA A+ 220-902

سیبستم عامل ویندوز برای گواهینامه CompTIA A+ 220-902

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
  • آموزش گواهینامه CompTIA A+ Certification 801 and 802

آموزش گواهینامه CompTIA A+ Certification 801 and 802

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
  • تجهیزات موبایل برای گواهینامه CompTIA A+ 220-901

تجهیزات موبایل برای گواهینامه CompTIA A+ 220-901

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
  • عیب یابی نرم افزار برای گواهینامه CompTIA A+ 220-902

عیب یابی نرم افزار برای گواهینامه CompTIA A+ 220-902

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
  • رویه های عملیاتی برای گواهینامه Comptia A + 220-902

رویه های عملیاتی برای گواهینامه Comptia A + 220-902

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
  • امنیت برای گواهینامه CompTIA APlus 220-902

امنیت برای گواهینامه CompTIA APlus 220-902

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰