آموزش تشکیل تیم های علوم داده

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰