استقرار Windows 10 Anniversary Edition با MDT

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰