download pluralsight videos

  • اصول LINQ

اصول LINQ

دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۴:۰۴
  • آموزش تست خودکار نرم افزار Automated Testing

آموزش تست خودکار نرم افزار Automated Testing

جمعه ۰۲ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۵:۳۱
  • آموزش مقدماتی ASP.NET Ajax

آموزش مقدماتی ASP.NET Ajax

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۲۳:۵۹
  • آموزش حرفه ای Entity Framework

آموزش حرفه ای Entity Framework

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۵:۱۸
  • الگوریتم ها و ساختار داده ها – قسمت دوم

الگوریتم ها و ساختار داده ها – قسمت دوم

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۳:۱۳
  • الگوریتم ها و ساختار داده ها – قسمت اول

الگوریتم ها و ساختار داده ها – قسمت اول

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۲:۵۰