آشنایی با تئوری بازی در زندگی، کسب و کار و فراتر از آن

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰