Nick Pettit

  • آشنایی با کامپوننت ها در Unity

آشنایی با کامپوننت ها در Unity

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
  • آشنایی با واقعیت مجازی

آشنایی با واقعیت مجازی

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
  • کار با مواد در Unity

کار با مواد در Unity

شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
  • مبانی Unity

مبانی Unity

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۶
  • دوره TreeHouse Accessibility

دوره TreeHouse Accessibility

چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ساعت ۱۰:۴۶
  • آموزش بهینه سازی وب سایت

آموزش بهینه سازی وب سایت

دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۳۶
  • افزایش کارایی و بهینه سازی وب سایت

افزایش کارایی و بهینه سازی وب سایت

دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۲۹
  • آشنایی با طرح های واکنشگرا

آشنایی با طرح های واکنشگرا

یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ - ساعت ۱۲:۴۵