پیشنهاد فرادرس

آموزش شاهکارهای یونان از ذهن تصویرگر: خارق العاده ترین آثار ادبیات

دسته بندی ها: آموزش های TTC ، آموزش زبان انگلیسی

ttc-masterpieces-of-the-imaginative-mind-literatures-most-fantastic-works

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Masterpieces of the Imaginative Mind: Literature’s Most Fantastic Works | Publisher:TTC Author:Professor Eric S. Rabkin, Ph.D.

Explore classic masterpieces of the imaginative mind from famous authors such as Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Virginia Woolf, Franz Kafka, Jules Verne, J. R. R. Tolkien, Robert A. Heinlein, Isaac Asimov, and more.
24 lectures
31 minutes each
1
The Brothers Grimm & Fairy Tale Psychology
Professor Rabkin describes the course structure. In the first half, he will discuss fantastic literature from the earliest fairy tales to modern writers. In the second half, he will discuss the most significant genre of fantastic literature today: science fiction. He introduces the tales of the Brothers Grimm and explores the psychological truths in some of these stories. x
2
Propp, Structure, and Cultural Identity
In 1928 Russian scholar Vladimir Propp discovered the structural universality of oral folk tales and devised several theories about them, including the notions that characters remain stable within a tale and that sequences of key events are the same across cultures.x
3
Hoffmann and the Theory of the Fantastic
Professor Rabkin discusses E.?T.?A. Hoffmann, a romantic polymath and a spinner of true fantasy tales. Here Professor Rabkin defines the concepts of Romantic, Fantastic, and Fantasy. He also points out that long before Freud, Hoffmann posited a subconscious more powerful than the conscious. For Hoffmann, the achievement of art depends on both embracing and disciplining the fantastic.x
4
Poe—Genres and Degrees of the Fantastic
Edgar Allan Poe used fantasy and created overpowering emotional effects for his readers by tapping into some of humanity's deepest fantasies and fears: for example, fear of death, fear of loneliness, and fear of one's self. Poe used art to accommodate his own fears, which, as Professor Rabkin points out, reflects what fairy tales have traditionally done.x
5
Lewis Carroll: Puzzles, Language, & Audience
Lewis Carroll's Alice books make up a composite fantasy that captivates adults by inspiring us to rethink the roles of language, convention, and art in our lives. Here the fantastic is the world of Alice's own imagination. What are the limits of language and logic for understanding our world? x
6
H. G. Wells: We Are All Talking Animals
Wells was once considered the pre-eminent novelist in English. In works like The Invisible Man, Wells shows how science offers a fantasy revenge against repression, both psychosexual and social. He argues for stories about issues that affect all people, not, as Henry James preferred, mere individuals. Wells analyzed the modern world but on a foundation of fairy tales. x
7
Franz Kafka—Dashed Fantasies
Franz Kafka, an alienated man, recreated his life through parables of the fantastic. He drew his characters from the world of everyday experience and put them into settings that are familiar but situations that are fantastic. Professor Rabkin analyzes several stories, showing how Kafka criticizes social institutions as holding the potential for assistance but never giving any. x
8
Woolf—Fantastic Feminism & Periods of Art
Virginia Woolf, who felt repressed in society because of her female sex, found consolation in the imaginative mind. Thus, in her fantastic novel Orlando, the protagonist begins as a male in the Elizabethan era and ends up a mother in the 1920s. Professor Rabkin examines Woolf's works, also touching on important writings of Emily Dickinson and Laurence Sterne. x
9
Robbe-Grillet, Experimental Fiction & Myth
Alain Robbe-Grillet's "New Novel" The Erasers challenges our notion of reality. It is a retelling of the Oedipus myth, suggesting ways to confront and erase that myth. Professor Rabkin links Robbe-Grillet's experimental novel with discussions of style by Roland Barthes and the anthropologist Claude Lévi-Strauss. x
10
Tolkien & Mass Production of the Fantastic
Professor Rabkin pays tribute to the Arthurian legends of England and recounts how J. R. R. Tolkien built on these fantasy materials to create his monumental trilogy Lord of the Rings. Professor Rabkin also discusses Tolkien's stories "Farmer Giles of Ham" and "Leaf by Niggle," showing how these tales too reflect Tolkien's deepest notions of politics and religion. x
11
Children’s Literature and the Fantastic
In this lecture, Professor Rabkin examines children's literature, pointing out that the loose constraints on it invite the fantastic. Attention is paid to the works of Beatrix Potter, Margaret Wise Brown, Dr. Seuss, and Norton Juster. Dr. Rabkin notes that children's literature has contributed to fantasy and imagination that enrich adult literature, for example, George Orwell's Animal Farm. x
12
Postmodernism and the Fantastic
Postmodernism, the current literary age, tends to view Nature as a matter of perspective, and shares important traits with fantasy literature. Indeed, works of Magical Realism, like those of Gabriel Garc'a Márquez, explore this view with other experimental fantastic literature. x
13
Defining Science Fiction
Professor Rabkin concentrates on science fiction, defining it as a fantastic genre that claims its plausibility against a background of science. x
14
Mary Shelley—Grandmother of Science Fiction
The 1818 novel, Frankenstein, is the first fully achieved science fiction novel. It grew out of a form of Romanticism called Gothicism that Shelley re-formed in a crucial new way. The novel is not about science but about what goes wrong with it when controlled by an egoist. x
15
Hawthorne, Poe, and the Eden Complex
Significant Hawthorne stories reflect the important Eden Complex, a concept discovered by Professor Rabkin, one element of which is a character striving to be godlike or to twist nature for his own ends. Poe too used Eden Complex constructs, with female roles played by symbols such as a whirlpool, a pit, or a bed. x
16
Jules Verne and the Robinsonade
Jules Verne combined love of science with satire. Most of his works are "Rob­in­sonades"—fantasies of intellectual conquest that, like the character Robinson Crusoe, sought to recreate alien circumstances in a European image. x
17
Wells—Industrialization of the Fantastic
H.?G. Wells used science fiction as par­ables for political and philosophical criticism. In The Time Machine, Wells looks at the inhumanity of the British class system, and in War of the Worlds at British imperialism; he rebukes them both. x
18
The History of Utopia
Utopian literature is fantastic and can assume three forms: a utopia can be pleasant, ambiguous, or horrible. Lately, most have been horrible—as in the novels We, 1984, and Brave New World—and they challenge readers to change society.x
19
Science Fiction and Religion
Both science fiction and religion, although based on different notions of authority, try to better human life. Thus, science fiction sometimes uses religious speculation to explore spiritual concerns.x
20
Pulp Fiction, Bradbury, & the American Myth
Edgar Rice Burroughs, who wrote about planets and unexplored continents, was a successful practitioner of pulp fiction. Ray Bradbury's groundbreaking The Martian Chronicles helped make the transformation from pulp fiction to subtler, more thoughtful science fiction. x
21
Robert A. Heinlein—He Mapped the Future
Robert A. Heinlein's social imagination, his "hard science fiction" extrapolation, and superior craftsmanship, represents the best of a generation of American science fiction. His stories embody a strongly libertarian critique of modern American life. x
22
Asimov and Clarke—Cousins in Utopia
Both Isaac Asimov (The Foundation series and I, Robot) and Arthur C. Clarke (2001: A Space Odyssey) were trained scientists as well as prolific authors. Both thought that humanity was perfectible and could achieve a good utopia—but first had to wake up to its shortcomings. x
23
Ursula K. Le Guin: Transhuman Anthropologist
Ursula K. Le Guin is one of the most challenging writers of science fiction today. Her stories include genderless people, thus challenging gender stereotypes, and she also weaves Taoist philosophy into her novels. Le Guin's stories offer multiple changes of viewpoint to change attitudes toward language, human relations, and morality.x
24
Cyberpunk, Postmodernism, and Beyond
Professor Rabkin's final lecture examines the latest trends in science fiction. He discusses William Gibson (Neuromancer); Philip K. Dick, whose fiction inspired the movie Blade Runner; New Wave; and Cyberpunk, an outgrowth of cybernetics and punk music. He ends by suggesting that we now live in a science fiction world.x

Many of literature's greatest works, from ancient myths to the works of Nobel laureates, rely on fantasy. Even when there has been a dominant preference for realism, generation after generation of readers have been drawn to stories of the fantastic not only for what they help us learn about ourselves as individuals and about our collective selves but also for what they show about our social values.

پیشنهاد فرادرس