برنامه نویسی R

 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 18- ساخت Scatterplots با ggplot2

آموزش برنامه نویسی R جلسه 18- ساخت Scatterplots با ggplot2

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۰
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 17- نمودار ها و گراف ها

آموزش برنامه نویسی R جلسه 17- نمودار ها و گراف ها

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۰
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 16- نصب پکیج ها

آموزش برنامه نویسی R جلسه 16- نصب پکیج ها

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۰
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 15- نحوه خواندن فایل CSV

آموزش برنامه نویسی R جلسه 15- نحوه خواندن فایل CSV

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۰
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه  14- ماتریکس

آموزش برنامه نویسی R جلسه 14- ماتریکس

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۰
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 13- لیست

آموزش برنامه نویسی R جلسه 13- لیست

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۰
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 12- آشنایی بیشتر با Data Frame

آموزش برنامه نویسی R جلسه 12- آشنایی بیشتر با Data Frame

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۰
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 11- Data Frame

آموزش برنامه نویسی R جلسه 11- Data Frame

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۰
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 10- گرفتن آیتم های خاص فرم یک بردار

آموزش برنامه نویسی R جلسه 10- گرفتن آیتم های خاص فرم یک بردار

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۰
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 9- نکاتی در مورد بردار

آموزش برنامه نویسی R جلسه 9- نکاتی در مورد بردار

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۹
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 8- بردارها

آموزش برنامه نویسی R جلسه 8- بردارها

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۹
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 7- عملگرهای منطقی

آموزش برنامه نویسی R جلسه 7- عملگرهای منطقی

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۹
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 6- کار با داده ها

آموزش برنامه نویسی R جلسه 6- کار با داده ها

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۹
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 5- تعریف انواع داده

آموزش برنامه نویسی R جلسه 5- تعریف انواع داده

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۹
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 4- متغیرها

آموزش برنامه نویسی R جلسه 4- متغیرها

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۹
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 3- اجرای یک برنامه ساده

آموزش برنامه نویسی R جلسه 3- اجرای یک برنامه ساده

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۹
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 2- دانلود RStudio

آموزش برنامه نویسی R جلسه 2- دانلود RStudio

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۹
 • آموزش برنامه نویسی R جلسه 1- R چیست؟

آموزش برنامه نویسی R جلسه 1- R چیست؟

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۹