پرل

 • آموزش Perl قسمت 10- Escape Sequences Perl

آموزش Perl قسمت 10- Escape Sequences Perl

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۳۲
 • آموزش Perl قسمت 9- QuantifiersT، Greedy و  Non-Greedy

آموزش Perl قسمت 9- QuantifiersT، Greedy و Non-Greedy

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۳۱
 • آموزش Perl قسمت 8- Groups در Regular Expressions

آموزش Perl قسمت 8- Groups در Regular Expressions

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۳۱
 • آموزش Perl قسمت 7- Wildcards در Regular Expressions

آموزش Perl قسمت 7- Wildcards در Regular Expressions

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۳۱
 • آموزش Perl قسمت 6- خواندن فایلها و جایگزین کردن متن

آموزش Perl قسمت 6- خواندن فایلها و جایگزین کردن متن

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۳۱
 • آموزش Perl قسمت 5- خواندن فایلها و شروع Regular Expressions

آموزش Perl قسمت 5- خواندن فایلها و شروع Regular Expressions

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۳۱
 • آموزش Perl قسمت 4- آرایه ها و چک کردن فایلها

آموزش Perl قسمت 4- آرایه ها و چک کردن فایلها

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۳۰
 • آموزش Perl قسمت 3- دانلود متن و تصاویر

آموزش Perl قسمت 3- دانلود متن و تصاویر

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۳۰
 • آموزش Perl قسمت 2- مثال Hello World

آموزش Perl قسمت 2- مثال Hello World

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۳۰
 • آموزش Perl قسمت 1- نصب و راه اندازی Perl

آموزش Perl قسمت 1- نصب و راه اندازی Perl

شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۳۰