رایانش ابری (Cloud Computing) مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعه‌ای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی (مثل: شبکه‌ها، سرورها، فضای ذخیره‌سازی، برنامه‌های کاربردی و سرویس‌ها) که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم‌کننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد (رها) گردد. در رایانش ابری نرم‌افزارهای کاربردی و اطلاعات، روی سرورها ذخیره می‌گردند و براساس تقاضا در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. جزئیات از دید کاربر مخفی می‌مانند و کاربران نیازی به تخصص یا کنترل در مورد فناوری زیرساخت ابری که از آن استفاده می‌کنند ندارند. دسترسی به منابع فناوری اطلاعات در زمان تقاضا و بر اساس میزان تقاضای کاربر به گونه‌ای انعطاف‌پذیر  و مقیاس‌پذیر از راه اینترنت به کاربر تحویل داده می‌شود.

در این دوره آموزشی شما با مفاهیم، قابلیت های اساسی و کلیدی این تکنولوژی کاربردی و قدرتمند و همچنین سرفصل های گواهینامه CompTIA Cloud Essentials آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های این دوره:

  • مقدمه ای بر رایانش ابری
  • رایانش ابری از دیدگاه تجاری
  • رایانش ابری از دیدگاه فنی
  • پذیرش رایانش ابری
  • عامل های رایانش ابری
  • آشنایی با Public Cloud
  • آشنایی با Private Cloud
  • و …

عنوان دوره: Udemy Cloud Computing Development Essentials

مدت دوره: 1 ساعت و 30 دقیقه

نویسنده:  Destin Learning

 توضیحات:

Udemy Cloud Computing Development Essentials

Destin Learning
1.5 hours
In this class I will teach you the basics of cloud computing and why cloud computing is one of the hottest areas in information technology today. In addition I will show you how to sign up for free developer accounts with some of the leading cloud computing platforms such as Amazon AWS, Microsoft Azure, SalesForce and Office 365. I will also take you on a brief tour of each of these platforms and show you how to deploy software to each of these as well. By the end of this class you will be able to develop and deploy software to the leading cloud based system on the market today.
What are the requirements?
You will need to download and install Microsoft Visual Studio Express 2015 (Free Install) to do the labs in this class. This requires a Microsoft Windows PC
What am I going to get from this course?
Over 22 lectures and 1.5 hours of content!
Know the advantages and limitations of cloud computing
Deploy some simple solutions to some of the leading cloud computing vendors
What is the target audience?
This course is for developers who want to know more about cloud computing
This course is not intended for those who are not familiar with software development concepts


Section 1: Introdution
Lecture 1
Course Overview
02:42
In this lecture I will describe the contents of this class and the basic hardware and software requirements.
Section 2: Cloud Computing Overview
Lecture 2
Why Cloud Computing?
08:25
In this lesson I will give you an overview of cloud computing. Include is a brief history of cloud computing as well as some of the major benefits and limitations of cloud computing.
Section 3: Microsoft Azure
Lecture 3
Overview of Microsoft Azure
03:23
In this lesson I will describe the software and services offered by Microsoft Azure as well as the history of the product.
Lecture 4
Azure Signing Up For an Account
03:22
In this lesson I will show you how to sign up for a free account from Microsoft for its Azure product.
Lecture 5
Tour of Azure
09:14
Lecture 6
Azure Creating a Virtual Machine
03:55
In this lesson I will show you how to create a virtual machine in the Azure cloud system.
Lecture 7
Hello World Azure
09:10
In this lesson I will show you how to create an ASP .NET MVC web site and then how to publish that web site to Azure.
Section 4: Amazon AWS
Lecture 8
Overview of Amazon AWS
04:28
In this lecture I will give you a brief overview of Amazon AWS. I will cover an overview of the service, a brief history of the service and some details of all online offerings they have in the platform.
Lecture 9
Signing Up For Your Account
03:54
In this lecture I will show you how to sign up for a free developer account for Amazon AWS.
Lecture 10
Creating a Virtual Machine AWS
05:43
After view this lecture you will know how to create a virtual machine in Amazon and then use remote desktop to connect to that server.
Lecture 11
Installing the ASW Toolkit for Visual Studio
04:51
In this lecture I will show you how to download and install the Amazon toolkit for Visual Studio.
Lecture 12
Hello World Amazon
05:17
In this lecture I will show you how to create a simple ASP .NET MVC web program and then publish that program to the Amazon cloud from within Visual Studio.
Section 5: Office 365
Lecture 13
Overview of Office 365
02:37
In this lecture I will present a brief overview of the Office 365 product. Included is a brief history of the product as well as a description of the features that are included in the product.
Lecture 14
Signing Up For Your Developer Account
02:08
In this lecture I will show you how to sign up for a free developer account from Salesforce.com.
Lecture 15
Installing the Office Developer Tools For Visual Studio
05:40
In this lecture I will show you how to download and install the Office developer tools for Visual Studio.
Lecture 16
Hosting the To Do List in Office 365
05:59
In this lecture we will create a web program and then publish that program out to Office 365.
Section 6: SalesForce.com
Lecture 17
Overview of SalesForce
02:55
Lecture 18
Signing Up for a Developer Account
02:09
Lecture 19
Hello World SalesForce
02:54
In this lesson I will show you how to download and install the .NET developer toolkit for salesforce and how to write a program to connect from Salesforce from a console application.
Section 7: Wrap Up
Lecture 20
Wrap Up
01:17
This is a brief summary of the course material as well as some information on potential next steps.
Lecture 21
Additional Information
1 page
Lecture 22
BONUS Lecture