آموزش Vocabulary (واژگان)

واژگان

اسم vocabulary (یا به اختصار vocab) به کلمات مورد استفاده در یک زبان اشاره دارد.

واژگان (vocabulary) می توانند حداقل سه معنی مختلف داشته باشند:

 • تمام واژگان در یک زبان

کلمات جدید به طور دائمی به واژگان انگلیسی اضافه می شوند.

 • کلمات مورد استفاده در یک زمینه خاص

اگر می خواهید MBA کار کنید، باید واژگان کسب و کار خود را بهبود ببخشید. همسایه من یک دکتر است و او یک دایره لغات پزشکی گسترده دارد. من فقط یک کتاب درباره اصطلاحات عامیانه خریدم.

 • کلماتی که فقط یک فرد می داند

معلم می گوید که سطح واژگان من خوب است.

هنگام یادگیری یک زبان خارجی، واژگان فردی ما در آن زبان یکی از مهمترین مهارت های فرعی برای توسعه است. البته، همه مهارت های فرعی مانند گرامر، واژگان و تلفظ مهم هستند. اما برقراری ارتباط بدون واژگان بسیار دشوارتر از ندانستن گرامر است.

دو نوع کلمه داریم:

 • Active

کلمات که ما درک و استفاده می کنیم واژگان فعال نام دارند.

 • Passive

کلمات که ما درک می کنیم اما نمی توانیم یا کلا استفاده نمی کنیم واژگان منفعل نامیده می شوند.

این موضوع برای زبان مادری و همچنین برای زبان آموزان درست است. در زبان خود، کلمات زیادی وجود دارد که شما به طور منظم هنگام صحبت کردن یا نوشتن استفاده می کنید. این کلمات بخشی از واژگان فعال شما هستند. و از آن سو، بسیاری از کلمات که شما آنها را، به عنوان مثال در تلویزیون می شنوید، اما در گفتگوی روزمره استفاده نمی کنید. این کلمات بخشی از واژگان منفعل شما محسوب می شوند.

لیست واژگان:

 • Collocations
 • Idioms
 • Slangs
 • Proverbs
 • Synonym and Antonym
 • Word Formation (etymology)
 • Prefix and Suffix
 • Root
 • Abbreviation or Acronym
 • Common Words
 • Phrasal Verbs
 • Irregular Verbs
 • Uncountable Nouns
 • Personality Adjectives
 • Adverbs of Time
 • Prepositions
 • Interjections