پیشنهاد فرادرس

آموزش احراز و تایید هویت در ASP.NET Core

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET ، آموزش ASP.NET Core ، آموزش ASP.NET MVC ، دات نت

در این دوره با نحوه احراز هویت کاربران و محدود ساختن دسترسی  به بخش هایی از یک برنامه وب بر اساس هویت ها و نقش ها، مهارت ضروری برای توسعه دهندگان وب، مکانیسم احراز هویت و مجوز در ASP.NET Core و نحوه استفاده از آنها برای قفل کردن رابط مدیر و سایر قسمت های غیر عمومی از یک برنامه وب آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پیکربندی احراز هویت با استفاده از قالب های پیش فرض (نسخه ی نمایشی)
 • مبانی احراز هویت
 • افزودن احراز هویت در اپلیکیشن
 • محدودسازی دسترسی به MVC Controller
 • پیکربندی  Login Method
 • خواندن Claim Data در  View
 • ایجاد Global Authorization Filter
 • دسترسی ناشناس به Controller (نسخه ی نمایشی)
 • نقش ها
 • محدود سازی دسترسی با نقش ها
 • افزودن کاربر به نقش
 • Claims
 • تعریف Claims و سیاست های امنیت
 • استفاده از سیاست ها با ملزومات
 • منابع
Authentication and Authorization in ASP.NET Core Publisher:WintellectNOW Author:Jeff Fritz Duration:00:53:10

Understanding how to authenticate users and restrict access to parts of a Web app based on identities and roles is an essential skill for Web developers. Learn the mechanics of authentication and authorization in ASP.NET Core and see how they're used to lock down admin interfaces and other non-public parts of a Web app.
00:00:00 - Introduction
00:03:59 - Configuring Authentication Using Default Templates (Demo)
00:17:39 - Authorization Basics
00:18:45 - Adding Authorization to an Application (Demo)
00:22:54 - Restricting Access to an MVC Controller (Demo)
00:25:56 - Configuring a Login Method (Demo)
00:31:20 - Reading Claim Data in a View (Demo)
00:33:17 - Creating a Global Authorization Filter (Demo)
00:34:52 - Granting Anonymous Access to a Controller (Demo)
00:36:10 - Roles
00:36:56 - Restricting Access Based on Roles (Demo)
00:39:05 - Adding Users to a Role (Demo)
00:39:45 - Claims
00:41:26 - Defining Claims and Security Policies (Demo)
00:46:34 - Using Policies with Requirements (Demo)
00:52:01 - Resources

پیشنهاد فرادرس

captcha