در این دوره با نحوه احراز هویت کاربران و محدود ساختن دسترسی  به بخش هایی از یک برنامه وب بر اساس هویت ها و نقش ها، مهارت ضروری برای توسعه دهندگان وب، مکانیسم احراز هویت و مجوز در ASP.NET Core و نحوه استفاده از آنها برای قفل کردن رابط مدیر و سایر قسمت های غیر عمومی از یک برنامه وب آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پیکربندی احراز هویت با استفاده از قالب های پیش فرض (نسخه ی نمایشی)
 • مبانی احراز هویت
 • افزودن احراز هویت در اپلیکیشن
 • محدودسازی دسترسی به MVC Controller
 • پیکربندی  Login Method
 • خواندن Claim Data در  View
 • ایجاد Global Authorization Filter
 • دسترسی ناشناس به Controller (نسخه ی نمایشی)
 • نقش ها
 • محدود سازی دسترسی با نقش ها
 • افزودن کاربر به نقش
 • Claims
 • تعریف Claims و سیاست های امنیت
 • استفاده از سیاست ها با ملزومات
 • منابع