Power BI ابزار کسب و کار مایکروسافت برای تجسم داده ها و استخراج بینش از آن است. اصول اولیه Power BIT نحوه اتصال به منبع داده، اعمال مصورسازی، نمایش مصورسازی ها و داشبورد های غنی و تعاملی و گزارشات را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Power BI
 • مباحث دوره
 • Supported Datasources
 • گزارشات
 • داشبوردها
 • اتصال به  Power BI Datasources
 • مصورسازی ها
 • مصورسازی های رایج
 • اشتراک گذاری آپشن ها
 • مصورسازی و به اشتراک گذاری داده ها در Power BI
 • ادغام Q&A
 • بینش های مرتبط
 • بررسی داده ها با Q & A و Insights (نسخه ی نمایشی)
 • مراحل بعدی