در این دوره با علائم تجاری، ثبت اختراعات و اسرار تجاری آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • سلب مسئولیت
 • علائم تجاری
 • ثبت
 • قانون مشترک در مقابل ثبت شده
 • کسب، حفظ حقوق و مدت زمان
 • پروتکل مادرید
 • دسته بندی علامت های تجاری
 • استفاده منصفانه
 • دامنه ها و نام شما
 • بازخورد علامت تجاری
 • ثبت اختراعات
 • موضوع قابل ثبت
 • آیا می توان نرم افزار را ثبت اختراع کرد؟
 • طول مدت ثبت اختراع
 • First to File در مقابل  First to Invent
 • پیگیری ثبت اختراع
 • مجوز  Apache 2 OSS
 • بازبینی ثبت اختراع
 • اسرار تجارت
 • راز تجاری چیست؟
 • حفظ راز تجاری
 • بازخورد راز تجاری
 • بررسی IP