پیشنهاد فرادرس

آموزش تکنولوژی ها: علائم تجاری، ثبت اختراعات و اسرار تجاری

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار ، آموزش های WintellectNOW

در این دوره با علائم تجاری، ثبت اختراعات و اسرار تجاری آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • سلب مسئولیت
 • علائم تجاری
 • ثبت
 • قانون مشترک در مقابل ثبت شده
 • کسب، حفظ حقوق و مدت زمان
 • پروتکل مادرید
 • دسته بندی علامت های تجاری
 • استفاده منصفانه
 • دامنه ها و نام شما
 • بازخورد علامت تجاری
 • ثبت اختراعات
 • موضوع قابل ثبت
 • آیا می توان نرم افزار را ثبت اختراع کرد؟
 • طول مدت ثبت اختراع
 • First to File در مقابل  First to Invent
 • پیگیری ثبت اختراع
 • مجوز  Apache 2 OSS
 • بازبینی ثبت اختراع
 • اسرار تجارت
 • راز تجاری چیست؟
 • حفظ راز تجاری
 • بازخورد راز تجاری
 • بررسی IP
Intellectual Property for Technologists: Trademarks, Patents, and Trade Secrets Publisher:WintellectNOW Author:John Petersen Duration:01:09:01

In Part 2 of this series, John tackles trademarks, patents, and trade secrets. Among the topics presented: the concept of "fair use" and an answer to the age-old question "can software be patented?"
00:00:00 - Introduction
00:00:45 - Disclaimer
00:02:02 - Trademarks
00:04:28 - Registration
00:06:17 - Common Law vs. Registered
00:07:10 - Acquiring, Keeping Rights, and Duration
00:10:40 - Madrid Protocol
00:11:32 - Categories of Trademarks
00:17:50 - Fair Use
00:24:20 - Domains and Your Name
00:28:51 - Trademark Review
00:32:12 - Patents
00:39:36 - Patentable Subject Matter
00:44:26 - Can Software Be Patented?
00:46:14 - Patent Duration
00:47:22 - First to File vs. First to Invent
00:49:17 - Pursuing a Patent
00:52:32 - Apache 2 OSS License
00:54:24 - Patent Review
00:58:28 - Trade Secrets
00:59:44 - What is a Trade Secret?
01:02:17 - Retaining a Trade Secret
01:03:41 - Trade Secret Review
01:05:15 - IP Review

پیشنهاد فرادرس

captcha