هدایت یک درخواست به متد Controller ActionResult یک کامپوننت اصلی MVC Framework است. علاوه بر این، توانایی کامپایل URL های خروجی در نشانه گذاری HTML برای اشاره به صفحات معتبر وب به همان اندازه مهم است. هر دو ویژگی از طریق قابلیت های مسیریابی ASP.NET Framework انجام می شود.

سرفصل:

  • مقدمه
  • URL در  ASP.NET MVC
  • درک مسیریابی در اپلیکیشن های ASP.NET MVC
  • تغییر مسیر در اپلیکیشن های ASP.NET MVC
  • درک مسیریابی در درخواست های خروجی
  • درک نحوه نادیده گرفتن مسیرها
  • ایجاد مسیرها با مقادیر مسیر