فیلتر ایجاد یک مکانیسم توسعه دیگر است که شما از PLF دریافت می کنید که می توانید از آن برای تغییر، اضافه کردن یا جایگزینی UIElements یک کنترل استفاده کنید. در این ویدیو نهایی در این مجموعه، نحوه استفاده از فیلترهای ایجاد و نحوه پیاده سازی آنها را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

  • مقدمه
  • فیلترهای ایجاد PLF
  •  PLF IUIElementCreationFilter
  •  PLF  BeforeCreateChildElements و AfterCreateChildElements
  • حذف UIElements
  • افزودن UIElements