مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش افزایش کارایی و عیب یابی SQL Server با Wait Statistics

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-افزایش-کارایی-و-عیب-یابی-sql-server-با-wait-statistics

با استفاده از این آموزش تصویری شما با تکنیک هایی در  SQL Server جهت رفع عیب و بهینه سازی کوئری های خود آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • تحلیل داده ها
 • Thread چیست؟
 • معرفی SQL Server Threading Model
 • اجزاء یک Scheduler
 • معرفی Waits
 • Waits چچست؟
 • Queues چیست؟
 • فیلترینگ Benign Waits
 • استفاده از Extended Events
 • معرفی Latches
 • Latche ها چه هستند؟
 • انواع Latches
 • Spinlocks چه هستند؟
 • استفاده از Extended Events  برای  Examine Call Stacks

عنوان دوره آموزشی: SQL Server: Performance Troubleshooting Using Wait Statistics سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 31 دقیقه نویسنده: Paul Randalلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Where to Start Troubleshooting?
	 02:00	
Doctor, Doctor... My Knee Hurts!
	 02:14	
Is the Symptom the Root Cause?
	 02:38	
Interpreting the Data
	 02:33	
Demo: Explaining the Workload Mechanism
	 02:30	
Course Structure
	 01:27	
SQL Server Threading Model		 00:35:10	
Introduction
	 01:22	
What are Threads?
	 02:07	
Parallelism
	 02:06	
Parallel Threads Example
	 01:06	
Controlling Parallelism
	 02:06	
Thread Scheduling
	 01:47	
Components of a Scheduler
	 00:53	
Schedulers in SQL Server
	 01:52	
Demo: sys.dm_os_schedulers
	 02:08	
Thread States
	 01:22	
Transition from RUNNING to SUSPENDED
	 00:51	
The Waiter List
	 01:22	
Special Case: Quantum Exhaustion
	 01:43	
Transition from SUSPENDED to RUNNABLE
	 01:23	
The Runnable Queue
	 01:31	
Special Case: Resource Governor
	 02:16	
Resource Governor Example
	 02:01	
Transition from RUNNABLE to RUNNING
	 00:47	
Putting It All Together
	 01:31	
Demo: Examining Threads on Schedulers
	 03:19	
Summary
	 01:37	
Waits		 00:43:18	
Introduction
	 01:06	
What are Waits?
	 01:57	
What are Queues?
	 01:53	
Waits and Queues Methodology
	 02:15	
Wait Times Defined
	 01:30	
Graphical View of Wait Times
	 01:16	
sys.dm_os_waiting_tasks DMV
	 02:17	
Demo: sys.dm_os_waiting_tasks
	 04:52	
sys.dm_os_wait_stats DMV
	 01:25	
Filtering Benign Waits
	 02:36	
Demo: sys.dm_os_wait_stats
	 05:21	
Storing Wait Statistics
	 01:41	
Clearing Wait Statistics
	 01:05	
Demo: Clearing Wait Statistics
	 03:44	
Using Extended Events
	 02:48	
Demo: Using Extended Events
	 06:13	
Summary
	 01:19	
Latches and Spinlocks		 00:32:49	
Introduction
	 01:04	
What are Latches?
	 02:41	
Types of Latches
	 01:32	
B-tree Page Split Example
	 02:53	
Latch Contention
	 02:05	
Tempdb Latch Contention Example
	 03:05	
sys.dm_os_latch_stats DMV
	 01:05	
Demo: sys.dm_os_latch_stats
	 02:07	
What are Spinlocks?
	 02:01	
Spinlock Internals
	 02:18	
Spinlock Contention
	 02:02	
sys.dm_os_spinlock_stats DMV
	 01:21	
Demo: sys.dm_os_spinlock_stats
	 03:21	
Clearing Latch and Spinlock Statistics
	 01:15	
Using Extended Events
	 01:14	
Transaction Log Example
	 01:20	
Summary
	 01:25	
Troubleshooting Patterns		 02:04:11	
Introduction
	 01:13	
What is Relevant?
	 01:29	
Top Wait Types Worldwide Survey
	 00:53	
CXPACKET Wait Explanation
	 02:10	
CXPACKET Wait Example of Non-Skewed Scan
	 01:10	
CXPACKET Wait Example of Skewed Scan
	 01:57	
CXPACKET Wait Solutions
	 03:14	
Demo: CXPACKET Waits
	 07:12	
PAGEIOLATCH_XX Wait
	 03:25	
PAGEIOLATCH_XX Wait Solutions
	 01:36	
Demo: PAGEIOLATCH_XX Waits
	 01:35	
ASYNC_NETWORK_IO Wait
	 02:42	
Demo: ASYNC_NETWORK_IO Waits
	 02:12	
WRITELOG Wait
	 02:31	
WRITELOG Wait Solutions
	 02:16	
Demo: WRITELOG Waits
	 05:38	
PAGELATCH_XX Wait
	 01:30	
PAGELATCH_XX Wait Solutions
	 02:18	
PAGELATCH_XX Wait Solutions (part 2)
	 02:11	
Demo: PAGELATCH_XX Waits
	 02:46	
LCK_M_XX Wait
	 01:52	
LCK_M_XX Wait Solutions
	 03:07	
Demo: LCK_M_XX Waits
	 06:26	
SOS_SCHEDULER_YIELD Wait
	 02:31	
SOS_SCHEDULER_YIELD Wait Solutions
	 01:29	
Using Extended Events to Examine Call Stacks
	 02:11	
Demo: Examining Call Stacks with Extended Events
	 06:09	
OLEDB Wait
	 01:21	
PREEMPTIVE_OS_XX Waits
	 02:18	
PREEMPTIVE_OS_CREATEFILE Wait
	 02:03	
Demo: PREEMPTIVE_OS_CREATEFILE Wait
	 03:07	
PREEMPTIVE_OS_WRITEFILEGATHER Wait
	 02:06	
PREEMPTIVE_OS_WAITFORSINGLEOBJECT Wait
	 01:36	
BACKUPXX Waits
	 01:28	
Demo: BACKUPXX Waits
	 01:57	
DBMIRRORXX Waits
	 01:51	
HADR_XX Waits
	 02:18	
TRACEWRITE and SQLTRACE_XX Waits
	 01:27	
LATCH_XX Waits
	 01:25	
ACCESS_METHODS_XX Latches
	 02:16	
Demo: ACCESS_METHODS_XX Latches
	 03:00	
FGCB_ADD_REMOVE Latch
	 02:21	
Demo: FGCB_ADD_REMOVE Latches
	 07:59	
DBCC_XX Latches
	 01:41	
Demo: DBCC_XX Latches
	 01:12	
Miscellaneous Wait Types
	 01:57	
More Miscellaneous Wait Types
	 02:03	
Miscellaneous Latch Classes
	 01:55	
Miscellaneous Spinlocks
	 01:59	
Summary
	 01:08	
Summary		 00:20:54	
Introduction
	 00:47	
Waits, Latches and Spinlocks
	 01:17	
Methodology: No Historical Data
	 02:35	
Methodology: Historical Data
	 02:07	
Real-World Example: Symptoms
	 02:08	
Real-World Example: Analysis
	 02:12	
Real-World Example: Root-Causes
	 03:07	
Real-World Example: Solution
	 02:02	
Resources
	 01:57	
Summary
	 02:42

حجم فایل: 585MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Server Performance Troubleshooting Using Wait Statistics

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس