تبلیغات

دانلود 1000 پروژه VB.NET

دسته بندی ها: دات نت ، پروژه | Project ، آموزش VB.NET

دانلود-1000-پروژه-vb-net

بیش از 1000 پروژه برنامه نویسی به زبان Visual Basic.NET برای شما آماده کرده ایم که اکثر مباحث VB.NET را پوشش می دهد.

این پروژه ها در همه زمینه ها مانند طراحی رابط گرافیکی، دیتابیس ها، ساخت بازی، برنامه های کاربردی، برنامه های تحت شبکه، ارتباط با اینترنت و ...می باشند.

لیست پروژه ها:

Encryption_Decryption with .NET' Modified (Frank Fangs' Code) CCW and VB
2D Collision Detection System
47 Useful Windows Vista Command-Line Utilities
A 's tracker cleaner
A .NET Snap To Screen Form
A basic review on making a VB.NET Class Library using Visual Studio 2005
A Beginner's Guide to Delegates
A class to parse graphical fonts
A class to put a ProgressBar or any control into a StatusBar
A Clock Game
A Complete Read Only ComboBox
A fast and performing gauge, now in a dll for vb users
A First Look to VB.NET Express
A Full Yahoo! Weather App, Yes Another One
A Generic Data Access Component using Factory Pattern in VB.NET
A Guide to using MSChart for .NET
A guide to using Paneled Forms, Multi-Splash Screens, SQL Express, and many more in Windows Application Development
A lightweight SQL wrapera
A look at using IE in visual studio.net 2003 with Visual Basic.NET
A Math Expression Evaluator
A multipurpose scientific calculator
A Never-ending ProgressBar
A Process viewer with alert notification
A quick program that will zip source code files
A Screen Capture Utility
A Self-validating Textbox
A simple .NET Profiler
A Simple Blog using a Quick and Easy Saveable Object Class, JSON, and LINQ
A Simple Data Manager Class
A Simple Example of RSS Feed Reader
A simple file system for create, read, write, delete and show properties of a text file
A Simple Program for Status Bar Notification using Whidbey
A simple Remoting HelloWorld
A simple VB.NET stress utility for SQL Server 2000
A Smooth Snake Game
A Study of Gauge Repeatability and Reproducibility for Automated Measuring Systems using VB.NET
A Synoptic Analysis Of Multi Socket Programming-The Client
A Tab Control Similar to that of Internet Explorer 7
A Utility for BugZilla Users to Import Bugs from Excel File
A VB.NET class useful for basic linear algebra
A very simple magnifying glass
A Video Converter in Visual Basic .NET
A Visual Studio 2005-like Interface
A Visually Inheritable Unbound Dataform
About... The About Box
Access multiple icons in a single icon file
Accessing AS400 Business Logic From .NET Applications
Accessing Remote Exchange Server To read_delete mails using WEBDAV
Accessing WebCam in Visual Basic 6
Add Custom Event to a Class in VB.NET
Add Custom Properties to a PropertyGrid
Add multimedia effect to system clock
Add Transparent Menus and XP Titlebar Buttons to your application
Addfillingcharbetweenastringschars
Adding custom skins for Forms in VB.Net
Adding Drag and Drop to an Explorer Tree Control
Adding Lightbox Effect to Winform Applications
ADO Relate 2 tables by more then one field
Advance Textbox Web Component
AJAX web scraping and interaction with digg
Alaram-WakeUp Call
AllContacts
Alter SQLServer 2005 Most Recent List
An All VB.NET Explorer Tree Control with ImageList Management
An easy Folder synchronisation application and Source code in VB6
An Easy Way to Resize an Image
An expression evaluator written in VB.NET
An Extension Method for Converting a BitmapImage into a System.Byte with VB 2008
An N-tier Application using MSHTML in the front end
Anchor
Android-Style (Toast) Notification for .NET
Animation Sample
API Call Sample
APIViewerCodePKS
Application Auto Update in VB.NET
Application Auto Update Revisited
Application dashboard for tracking .NET application performance
Application Event Handler for WinForms
Application settings in VB.NET 2.0 and Visual Studio 2005
Array Sample
ArrayList to File
ArraySearch
Article 1 - Dynamic creation of an SQL Server database, tables and stored procedure through Whidbey (or VB.NET)
Article 2 - Dynamic creation of a SQL Server database, tables and stored procedure through Whidbey (or VB.NET)
As400 and MS Sql Server Connection Libary
ASP_NETEMAIL
asp_net_userctrl
Asynchronous Named Pipes (Overlapped IO) with VB.NET
Asynchronous processing of functions and webservice calls
AsyncWorker - A Typesafe BackgroundWorker (and about Threading in General)
Authoring Visual Studio Debugger Visualizers
AutoCompleteComboBoxVBNet
Automate code-writing in VB.NET control's development
Automate Photoshop
Automated Desktop Background Changer
Automated Object Schema Migration
Automatic Online Update Toolkit
Automatically documenting web site projects created in VB with Sandcastle
Automating the Deployment of an Office InfoPath Form Templates
Aviation Fight
Backing up MS Outlook emails along with Meta-data
Base64 Decoder and Encoder
Basics of a Falling Blocks Game in VB.NET 2005
Bending .NET PropertyGrid to your will with a Custom Type Editor
BetaBrite LED Sign API
Binding a ListView to a TreeView
Bitsup - Server Upload Utility Using BITS
Build a Simple Watermarking Utility in Visual Basic 2005
Build Simple Network Browser
Build Your Own Visual Studio An Application Framework for Editing Objects at Runtime
Building a Simple Word Processor Around an Extended RichTextBox Control
Building a UDP Client_Server application in VB.NET
Building an N-Tier Application in VB.NET, in 8 Steps
Building Reusable Components in .NET
Business object property validation
ByPass difficult Automation and add applications 'as is' in your .NET application
C# .NET Web Developer's Guide
Calculate Financial days between dates
Calculator - A desktop utility
Calculator
Calculators
CalculatorsSolution
Calendar Function
CallingWinINetInVBNet2VK
CallingWinINetInVBNetVK
Capture Entire Web Page
Cartoonizer - Convert Photos into Cartoon Like Images
Cascading Deletes in LINQ to SQL with Visual Basic
CCWCryptovb
Change Crystal Report Connection at Runtime in Visual studio 2005
Changing application-scoped settings at run time
Chatting Application Using DotNet
Child's Learning Center - Pre-schoolers 3 to 5 Years of Age
CircularForminVBNETVK6
Class to handle complex numbers natively
ClassContacts
ClickOnce Sample
Clipboard Sample
Clipping
Close Your Application to the Notification Area
CMDProducts
CNC Graphical Backplotter
Colors
COM port made simple with VB.NET
COM Port Sample
ComboBox Databinding Sample
ComboBoxStyles
Compile VB.NET code without Microsoft.VisualBasic.dll
Compiling .NET code on-the-fly
Complex class - Working with complex numbers
Configuring Exceptions Using Web.config
Console Application Sample
Console Line Editor in VB.NET 2.0
Consuming a Web Service Sample
Consuming ASMX and WCF Services Sample
Contacts
Context-Enabled Form Sample
ContextMenu
Control Arrays in VB.NET
Controlling scrolling with the API
Convert Enums to DataTables
Convert Image File to Bytes and Back
Convert numbers to words in English and Asian format
Convert RSView32 Datalog DBF File to CVS File Format
Convert System.Type to SqlDbType
Converting a VB6 gdiplus project to .net
Converting DTOs (-) BOs using an Adapter
ConvertingImageFormats
ConvertVB6toVB7
Cookies
Cool Scrollbar - Scrollbar like Windows Media Player's
Copy binary folder files
Copy from FTP server to local Server through VB.Net
Counting the Days to Retirement with 'Retirement Countdown'
CountWords
Create a Breadcrumb Menu in VB.NET WinForms
Create a Custom Settings Provider to Share Settings Between Applications
Create a System Tray Application in VB.NET
Create a unique and reproducable user id without the use of SSN
Create Bulk or Mass Folders using Names from Excel Spreadsheet with Visual Basic.NET
Create your Own Runtime Movable Windows Forms Controls
Creating a Custom Settings Provider
Creating a Sudoku game
Creating CSV from SQL Database table attaching it to MS word as datasource and then creating mailmerge document
Creating Single and Limited Instance Applications
Creating Windows Rounded Rectangular and Circular Forms
Creating your own event handler for the TFS Event Handler Service
CreatingPicChartJD001
Cryptography with symmetric key using bitmaps
Crystal Reports To PDF converter Without Crystal Report Viewer
Crystal Reports
Currency Input in VB.NET
Custom Application Auto Update
Custom Configuration Sections in .NET 2.0
Custom Data Controls Sample
Custom Drawing User Control Sample
Custom Exceptions Sample
Custom XML file(s) named from a database fields
CustomArrayList
CustomComparer
CustomerOrders
Customers
CustomExplorer
Data Classification Using VB.NET and Genetic Algorithm
Data Search Sample [git.ir]
Data Structures
Data Validation Sample
Database Creation Sample
DataBinding
DataEntry
DataGridVB.NETMCB
DataGridView with Detail Edit Form - VS 2005
DataReader
DataRepeater Control Sample
Datasets
DateTime and TimeSpan Sample
Daytime, Internet Time Service Class
DBdoc automated CHM documentation for a SQL Server 2000 database
dbvb
Decrypting Images in VB.NET
Delegates in VB.NET
Delegates in Visual BasicNET
Delegates
DelegateSample
Demonstration of opacity and transparency key for making non rectangular forms
description
Design Patterns using VB.NET
Desktop Cleaner
Detecting Windows_Workstation Locked _ Unlocked in .NET
Developing Windows Services using Visual Studio .NET Explained - Part 1
Developing Windows Services using Visual Studio .NET Explained - Part 2
Dialog Components Sample
DirectCast vs. CType
DirectoryWatcher
DirScanner
Disk Size Explorer
Docking
Document conversion with OpenOffice
Download Manager for Application Updates
Downloading Files in .NET With All Information Progressbar, Download Speed, Supports Cancel and Resume
DownloadManager
Drag and Drop on a Web Form
Drag and Drop on a Windows Form
Drag-and-Drop Sample
Drawing a Line Graph in GDI+
Drawing Attributes Sample
Drawing Round-Edged Rectangle Using VB.NET
DrawingAColorGradient
Drop-Down Calculator
DTS (VB.NET)
Dynamic Control Creation Sample
Dynamic Creation of DTS-packages in VB
Dynamic Creation Of MenuStrip - VB.NET
Dynamic Enumerations from Database Tables
Dynamic Events in VB.NET
Dynamic Objects, Factories, and Runtime Machines to Boost Performance
Dynamic Query Sample (Visual Basic)
Dynamic User Settings
Dynamically changing the color's of control's on a form
DynamicForm
Easily Send E-mail in VB.net
Easy Drag And Drop of Controls at Run-time
eBookReader
Editing multi frame .Tiff file
Editing Multiple Types of Objects with Collection Editor and Serializing Objects
Editing virtual directories on multiple IIS sites and servers
EditProducts
Eight Queens Problem using VB.NET
Elongated Buttons, Rounded cornered Groupboxes and Labels of Trapeziums Shaped
Email and SMS Sending Through VB.NET for Free
Embed a Progressbar in your Statusbar
Embedding Icons In Your VB.NET Application
Enabling Gestures Sample
Entity Framework and Crystal Reports - Entities to Datasets
Enumerations
EnumProcs
Equivalent of CopyMemory in .NET
Error and Event Logging in VB.NET
Event Log Sample
event
Example usage of the new Visual Studio 2005 My.Settings object
Excel Connectivity in VB.NET
Excel Data Manipulation Using VB.NET
Excel Sample
ExcelDemo
Exception-Handling Sample
ExceptionHandling
Explorer-Style Application Sample
Exploring general functions of the Marshal class
Export to Excel using VB.Net
Exposing COM interfaces of a .NET class library for Late Binding
Expression Tree Visualizer Sample (Visual Basic)
Extended Error Provider
Extending the axWebbrowser control events
Extending the My namespace
Extension Methods in VB.NET
Extracting and displaying icons with VB.NET
Extracting EMail Addresses From a Document or String
F-Watch
Factorial
Fast Algorithm for Building the Hasse Diagram of a Galois Lattice
Fastest method for exporting large volume of data to Excel in VB .net
File Association in VB.NET
File moving_copying source folfer to destination folder
File System Sample
File Type Creator
File2SB - StringBuilder generator
FilemanipulationroutinesinVBNET
FileReadVBNet
FileScan
FileSystemWatcher
FileTransfer Library in VB.NET
Fill a Tree
Find an Element in a SQL Server Database
Find And Replace Method For RichTextBox
Find Stored Procedures called within a procedure
Finding a Font file from a Font name (VB.Net version)
FlashWindowInVBNetVK4
Flatten_That_ComboBox_SourceCode
FlexComboBox
FocusedTextbox
FolderMap
Form1src
FormatMemorySize
Fourth mouse button
Free Delete (Shred)
Free Web _ Browser Based Active Directory Phonebook
Fullscreen the form in VB.NET using a class
full_text_search
Function Another_C# _Versus_VB_Article(Byval Verdict as Boolean ) As Boolean
Function for clear null and set default value in DataTable
FunctionPlotting
fw
f_2499
Game Sample
GDI+ Brushes Sample
GDI+ Images Sample
GDI+ Pen Sample[git.ir]
GDI+ Text Sample
GDIplus
GDIplusGradients
GDIPlusTransformations
Generate a Crystal Reports report without a database
Generate a Random String Key in VB.NET
Generate SQL Select, Insert, Update and Delete
Generic List(Of) to DataSet Three Approaches
Generics Sample
Georeferencing Open Street Map Tiles to Use with MapWinGIS
Get a reference to a winform control from its' string name
Get colors in your VB.NET console application
Get Database Server Date and Time
Get Emails From Address Book Using Outlook Object
Get File Attributes in VBNET
Get HTML Source from User Defined Web Address
Get Tables and Fields in Crystal Rport Using Code
Get the registry keys recursively
Get the Values From DataBase and Stored into excell Sheet
getip
Getting Current Browser URL with VB.NET
Getting Started with VB.NET's Microsoft Outlook Standard Plugin Creator
Getting Zip+4 from USPS.com
GettingaDatabaseTables
GettingSystemProcessesList
Global events for your application
Globe
GN Wizard Framework
GradientForm
GridViewInCom
Handy .NET Macro
Handy ASP.NET Email Control
Hardware
Having fun with word and Visual basic .Net
Help Files Sample
Hiding the Crystal Report Viewer's Statusbar
HOGOOGH
Home-Made XP Panel
Hotel Reservation System
How do we speed up our VB.NET Web application
How The Raw Data is Printed
How to add selection controls to your DataGrid
How to build a breakout style game with animation and sound
How to create a fading form
How to Create a Joke Jukebox in Visual Basic 6.0
How to create a reusable custom Project Template for VS.NET 2005
How to create a transparent control in VB 2008
How to create an automatic Wallpaper Changer with Visual Basic 6.0
How to detect a left mouse click on a Winform titlebar
How to Download a File from a WebDAV Server in VB.NET
How to implement an incremental search using a grid column (UltraWinGrid)
How to implement Windows XP style balloon tooltip using API in VB
How to Load Windows Form From Data Base
How to lock keyboard and mouse on XP
How to make content of RichTextBox unselectable
How to make sure your TextBox entries are valid
How to pass discrete parameters to Crystal Reports
How to persist changes to My.Settings.ConnectionString
How to Print Data from Datagrid with All Pages (from Paging) in Silverlight with VB.NET
How to Print Invoice using VB.NET
How to Program for Windows Registry
How to Read an EBCDIC File in VB.NET
How to retrieve, add, modify, and delete Oracle Data with a DataGrid
How to Secure Your Application with Matching Processor Id Complete [the DLL source code]
How to Upload a File to a WebDAV Server in VB.NET
How to Use Log4Net with VB.NET - A Simple Step-By-Step Guide
How to use Reflection to test your code
How To Validate Credit Card Numbers
How to validate text boxes simply
HTML Parsing using .NET Framework
HTML to Database converter Application
HTTPDownloader
httpDownloaderinvb
Icon Extractor in VB.NET
iconsmenu
iCWS_DS
Image Batch Resizer
Image in Crystal Reports
Image Processing
Image Viewer User Control with Preview Capability
ImageClipboard
ImageCube
ImageLoad
Immoveable Form
Implementation of IEnumerable(of T) & IEnumerator(Of T) in VB.NET
Implementing Digital Signing in .NET
ImplementingInheritanceinVBNET
Important Features of .Net
Inches
InheritanceKeywords
Ink-Enabled Text Box Sample
Insert, Update, Delete & Search Values in MS Access 2003 with VB.NET 2005
Install a Windows service the way YOU want to!
INTER PROCESS COMMUNICATION USING REGISTERMESSAGE and POSTMESSAGE
Intercepting ENTER and ESC keys in custom, drop-down UITypeEditors
Interpolation of BezierSplines and Cubic Splines
Introduction to LINQ to XML Sample (Visual Basic)
Introduction to TreeView Drag and Drop (VB.NET)
introtolan
Invoke COM Components from Visual BasicNET-Demo
Is it really Numeric
ISBN
ISforum
I_O Ports Programming (Parallel port) Reading _ Writing + Surveillance System using VB.NET
Key Press Decoder
Killing Processes from a Visual Basic Application
KnobControl
Label with ProgressBar [in a StatusStrip]
Layering Windows Application in .NET (WinForms) Part I
LEDClock_src
Line and Shape Controls Sample
LinksysLog  A Very Basic Linksys Router Logging Client
LINQ to TerraServer Provider Sample
LINQ to XML Data Binding Sample (Visual Basic)
List Of Values with Search Capability
ListBox and ComboBox Sample
ListBox Searching
ListBox to TreeView Drag and Drop
ListBoxFind
ListBoxTypes
ListDemo
ListViewDemo
liteWait PowerPoint to HTML Converter
liteWait_src
Loading Line Control
Loading settings from config file
LoanCalculator
LoanTest
Local Data Sample
LockFileInVBNETVK
Logging Sample[git.ir]
LogViewer - A Simple Log Listening Utility
LongMenu
LookupCustomers
Lotus Notes COM Class Wrapper for .NET
Magic Graphics
make a VB.Net toolbar for Internet explorer
makeTopMostWindowVK3
Making Google XML SiteMaps From Files
Making TripleDES Simple in Visual Basic .NET
Manage Data in a WinForms Application (without the Database)
Manage your iTunes library with simple clicks!
Managing configuration settings persistence in .NET applications
Managing Dialup connection
Managing Processes Sample
Managing virtual directories on multiple IIS sites and servers
Mantaining multiple CSS based on different color schemes
MapiControlInVBNETVK5
MapMenu
Mapping with a GPS and VB.NET
Marching Ants Revisited
Marshal variable length array of structs from C to VB.NET
Masked Edit Box in vb.net
MasterDetail
Math Maze
MathCalculator
Matrix
MDIPad
MDIProject
MdiTabStrip
Menus Sample
MessageBox Translation Hook
Messages
Microsoft Installer Database Reader
Microsoft Reporting Services (Sub Reports, Charts, Parameters, Expression Editor, etc.)
Money DataType
Morse Code
MP3 ID3v1 Editor
MS Access Pass Variable Values From One Form to Another
MS Access Databases Queries Editor
MSDN style help for VB.NET projects using VBCommenter from Gotdotnet
MultiListViewSampMCB
MultipleFiles
MultipleForms
Multiplication Table Practice Tool
Multithreading Backup Utility
Multithreading in Visual BasicNET-Demo
Multithreading Sample
Multithreading with VB.NET - A beginner's choice
MutualFundDotNet
My TextBox with Validate Option
My.Power Extension (VSX)
N-Tiered Programming with VB.NET Interfaces and Singletons
Nested Element in Application Config File
NET class to create and maintain vCalendar information
NET class to create and maintain vCard information
NET Command Line Tools
NET component from a COM client
NET Phone Communication Library Part IV - Receive SMS
NET system wide hotkey component
Net Win Forms Themes
Net Wizard Control
Netstat Example
New AutoCAD Managed VB Project Application Wizard
Non-recursive method to set every control on a form
Normal Casing of an Upper Case Paragraph Using .NET Regular Expressions
Notepad.NET - Creating a clone of notepad in Visual Basic
NotifyIcon Sample
NullSafe Functions Ensuring Safe Variables
NumberedPages
Numbers to Indian (Hindi) Words Conversion In Unicode
Numeric TextBox
NWTest
Object - Collection - Binary File Using serialization and deserialization to work with binary files based on collections
Object Binding Sample
Object Dumper Sample (Visual Basic)
Object Initialization Expressions and Anonymous Types in Visual Basic 9.0
Object Oriented Programming In VB.NET
Object Serialization
Object-Oriented Programming Sample
Observer Design Pattern for Windows Controls
On Migrating a VB Project to VB.NET
OPCWare DA Automation Wrapper - VB.NET
Open Table Access to SAP R_3 with .NET
OpenMethod
openurl
Operating System Information
OSInfo with UserInfo
OverloadedFunction
OwnerDrawn ComboBox with Icons, Divider, and a generic data store
Page Removal and Re-Ordering in XPS Files
PageSettings
Panel with blend and bordercolors
Parsers and Interpreters
Parsing XML file in VB.NET using DOM
PassingbyValueandbyReference
Password Keeper
Password
PasswordHackVBNetVK
PDA _ Pocket PC Signature Capturing and Saving as BMP
Pedrams Elite Keylogger
Pen Eraser Sample
Performance Counters Sample
Personal Phone Numbers Rolodex, Using WinForms
Phone Home An Approach to Software Activation
PicSplitter - Dual Screen Wallpaper Utility
PieChart
PKCS Standards and .NET Framework
Planning the form layout in VB.NET
Play sound in VB.NET
Playing around with System.Reflection.Assembly.LoadFrom
Plotting
Pocketwatch - VB
Populating data from a CSV file to a DataGridView and Retriving data from a DataGridView to CSV
Post XML data From VB application to ASP.NET Application
Power Aware Sample
PowerPoint Sample
Presidential Memory
Presto, Expando! Meet ExpandoBox
Prevent 'cross-thread operation not allowed' exception through reflection
PrintBitmap
PrintForm Sample
PrintformSample
Printing Sample
PrintTable
PrintTable2
PrintText
PrintText2
Process Control Sample
Products
ProductSearch
ProductsPerCategory
Program Executer Timer
Programatically Creating MSMQ Triggers
Programmatically Complete PDF Form Fields using Visual Basic and the iTextSharp DLL
ProgrammingDelegates
PropertyBag in VB .NET
PT2000 Communication Utility
Purpose is to demonstrate using xml as a file type database
Q Queen Solution New- VB.NET
Queries
Quietly run Microsoft's SyncToy
QVFS - A FAT32 Based Virtual File System Powered by VB.NET 2005
Raising API exceptions from Visual Basic .NET
Read and Write Excel Files
ReadDataUsingASPInVB
Reading and writing MP3 ID3v1 tags
Reading from Parallel Port using Inpout32.dll
ReadingXMLFiles
Real time detection of medication interaction using VB.NET
Real Time SynTax Colorizing
Real Time syntax highlighting [wrapper class]
RecordSave
Recurse
Recursive function to read a directory structure
Redis Tutorial Part II Using Redis as a Pub_Sub Medium
Refactoring - elixir of youth for legacy VB code
Reflector Sample (Visual Basic)
Regex Tester
Register
Registry Clean Automation for Windows Service
Regular Expressions Sample
RelatedTables
Remote Desktop Manager (MSTSCUI.NET)
Remote Share
Remote Shutdown in VB.NET 2003 and C#.NET 2008
Resizable Controls at Runtime!
Resize Images Stored in a SQL Database and Store Them Back into it
Resources and Settings Sample
Retrieve the Winamp song title with .NET
Retrieve unread messages from Inbox
Retrieving date and time from remote server using NetRemoteTOD in VB.NET
Retrieving Logged In User Name using a Windows Service
RetrievingDatabaseInformation
RetrievingEnvironmentalDetails
Rich OutlookBar in XP and Vista style
RichTextBox Control with Find functionality
RichTextLabel WinForms Control
ROBO FORM
RotatedStrings
Round a number to a multiple of another number
Row Paging Using Temporary View
RSS Feed Link Reader
RSS News Reader
RSS Sample (Visual Basic)
RTFDemo
RTFPad
Running the Microsoft AppLocale Utility in an Automated Batch Script
RunTimeMenu
Sample Queries (Visual Basic)
Save and Restore User Preferences
Save settings in a configuration file - for Preferences_Options_Settings box
Save your WinForms User Control Data to XML
Saving and Retrieving Application Control Settings as a .confg file
Saving and Retrieving Wav files from MSSQL, MSDE and MySQL databases
SavingImagesinDatabase
Scheduling tasks with VB.NET as Windows services
Screen Capture Class
Screen Keyboard
Screen Shot Application
ScreenSaverNow Starts the Screensaver
Scroll Text Vertically
Scrolling Around with the RichTextBox Control
ScrollingPictureBox
Searching a huge Excel sheet in a very faster way using VB.NET
Searching, Sorting, and Multitasking Comparisons
SecureWScodeDS
Securing Text Data in .NET
Selective Grayscale Filter
Send Email with VB.NET windows application
Send Mail Sample
Send SMTP mail using VB.NET
Send strings to another application by using Windows messages
SendMailInVBNET
Serialization Sample
Serialization
SerializationSampleInVB
Serialize custom collections of CollectionBase
Service Manager Sample
Serviced Components in VB.NET
Setting the Clipboard File DropList with DropEffect in VB.Net
Settings_Options DialogBox 2005
Shamsi Convertor
Shapes
SharedMembers
Sharing memory across different running applications
ShellExecuteVBNetVK
Show any Window with translucent frames
ShowControls
ShutDown Timer
Shutdown_Restart VB.Net
Simple class for easily minimizing to tray and adding context menu with ONE line of code
Simple Computer Info
Simple Fixed Array Part 2
Simple Fixed Array Part 1
Simple Lambdas Sample (Visual Basic)
Simple Send using Net Send
Simple Singleton Forms
Simple Text Recognition Sample
Simple Validation Control for WinForms
Simple Web and RGB Color Picker Utility
Simple Web Server with PHP Support
SimpleCalculators
SimpleChat-Persian
SimpleClass
SimpleConsoleApplication
SimpleGraphics
SimplePrintout
SimpleShapes
Simplified .NET Configuration
Simplify your life with object binding
Simplifying Square Roots
Simulate COM Connection Points from a .NET Library
Single Instance App with Command-Line Parameters
Single Instance Application in VB.NET
Single instance applications
Single Instance of Application
SingleInstance_src
singleton
SizeMode
Skinable Minesweeper Clone
Small Alarm,Programmed By VB.NET
Smart Numerical Analysis Textbox (SNAT)
SmartCalc, A scientific calculator for SmartPhone
SmartLink
smtp_server
Some Advanced Sql Statements And Aggregated Functions
Sort generic collection
SortArrayByLength
SortedList
Sorting Hashtable
Speech Recognition Sample
Spell Check in .NET without adding a reference ahead of time - version agnostic!
Splitter1
Splitter2
SpokenWord - Text-To-Speech and Office Automation in 1!
SQL Populate a datagrid from a set or specified date range
SQL and VB.NET Code Generator
SQL Connection Dialog
SQL Server 2005 Circular Progress Bar
SQL Tool designed using VB.NET
Stack Poly-Engine Crypter for Secure String
Statistic Class
Statistics
StatusStrip Control Sample
Step by Step Event handling in VB.NET
Stock Entry on Pocket PC VB.NET & SQL CE
Stopwatch - a High-Resolution code timer class
Stored Procedure Sample
StoredProcedure
String Enumerations in VB.NET
String Formatting Sample[git.ir]
String Manipulation Library
String Methods Sample
StringEnum That Works Like System.Enum
StringReversal
StringTools
Subclassing in .NET - The pure .NET way
Synchroniq CodeBase v1.0 (Access database backend version)
Synchroniq CodeBase v1.0 (SQLServer database backend version)
System and Environment Information Sample
TagItem
TaskPane Source Works
TCP_IP With VB.Net - version 2(more power-more ease)
TeamVision
Text 2Text Steganography - Part 2
Text Based Random Password Generator
Text Effects
Text Log Viewer
Text Validation Sample[git.ir]
TextMargin
TextPad
The BindingSource component to disable Windows Forms controls associated with ReadOnly properties
The Bridge
The Dark Shadow of Overrides
The ExifWorks class
The Paper Hanger
The Usage of Microsoft Agent Control in VB.NET Applications
This class has some nice statistical functions
Threaded User Interface Update Sample
Threading
ThreadSample
Thumbnails
Time controlled website rotation
Time Zone Class
TimerControlCodeInVBNetMCB
Tiny StopWatch Application
Tips And Links
TiTaN Code Generator
Tlbexp.exe and Regasm.exe (.NET FrameWork Tools Series)
To make any column readonly in Datagrid
Top-Level Forms Sample
Tracker - A Windows Form graph control
Tracker_src
Transaction
Transactional Objects in VB.NET
Translucent-Tranparent Forms
Transparent Label .NET Control
Transparent, Click-Through Forms
TreeView Explorer using VB.NET 2008
Treeview-creating a treeview of folder structure using javascript ,xsl and .net
TreeViewDemo
TreeViewScan
Turorial Subclass the Listbox to handle Events
Types
UDP application for VB.NET
UdpPeer Control
Undo_Redo Framework
universal printing without office
Updating Windows Security Groups using VB.NET and Directory Services
Upgrading VB6 to VB.NET
Urlex_Arun
Use CLSID to secure folders in WinXP
Use SQL Table Data As AutoCompleteCustomSource
Use the .NET framework to shorten a path string with an ellipsis
Use WINSNMP and VB.Net 2005 to retrieve SNMP information
User Information Sample
User Log using XML Class
UserAuthAN
UserControl Textbox
UseVBComponentinC#
Using .NET to create a Windows XP 'Fading-pages' style Wizard
Using .NET with Wonderware
Using 404 Not Found For An Email Tracking Image _ Webbug
Using a VB.NET 2005 Class to Convert RichText to HTML
Using a Web Service in VB.NET
Using ADO Recordset Source Code
Using CopyMemory in .NET
Using custom attributes to add performance counters to your application
Using embedded resources to improve flexibility in .NET Web applications
Using embedded resources with .NET
Using ExecWB with the native .NET 2.0 WebBrowser control
Using Nhibernate in VB.NET
Using PropertyGrid Part-I
Using Reflection to Bind Object Data to Data Sources
Using serialization to emulate an assembly
Using Serialization to Persist TreeView Control (VB.NET)
Using the Debugger API to get trace messages from an executing application
Using this component user can maxmize or minimize window size
Using Windows Forms
Using XML as datagridview Source
UsingOleDbDataReadertoreaddata
UsingReflectionInVBNet
USPS OneCode Barcodes
Validating Data Using Regular Expression _ XML
VB 2005 Some Cool New Features
VB 6.0 to VB.NET Migration Command Line Arguments Issue
VB 9.0, C# 3.0 API Viewer
VB Defamation Indeed!
VB LINQ SQL Password Verify For Beginners
VB.NET - Data Access - Use Stored Procedures
VB.NET - Advanced - Multithreading - How-To Async Calls
VB.NET - Advanced - Remoting - How-To TCP Remoting
VB.NET - Advanced - Serialization - How-To Serializing Objects
VB.NET - Advanced .NET Framework (GDI+) - Animation with GDI+
VB.NET - Advanced .NET Framework (GDI+) - Create a Screensaver with GDI+
VB.NET - Advanced .NET Framework (GDI+) - Creating a Windows Service
VB.NET - Advanced .NET Framework (GDI+) - Use GDI+ to manipulate images
VB.NET - Advanced .NET Framework (GDI+) - Working with GDI+ Brushes
VB.NET - Advanced .NET Framework (GDI+) - Working with GDI+ Text
VB.NET - Advanced .NET Framework (Localization) - Work with Resource Files
VB.NET - Advanced .NET Framework (Networking) - Use Sockets
VB.NET - Advanced .NET Framework (Threading) -- Thread Pooling
VB.NET - Advanced .NET Framework (Windows Services) - Create a Windows Service
VB.NET - Advanced .NET Framework (Windows Services) - Interacting with a Windows Service
VB.NET - Advanced .NET Framework - Make WIn32 API Calls
VB.NET - Data Access - Bind Data in a ComboBox
VB.NET - Data Access - Build a Master-Detail Windows Form
VB.NET - Data Access - Create an Offline Application
VB.NET - Data Access - Custom Data Binding Format Handlers
VB.NET - Data Access - Data Entry Form
VB.NET - Data Access - How-To Create a Database
VB.NET - Data Access - N-Tier Data Form and Data Layer
VB.NET - Data Access - Read and Write Images from a Database
VB.NET - Data Access - Retreive and Process data with a SQL Data Reader
VB.NET - Data Access - Sort and Filter with a DataView
VB.NET - Data Access - Use ADO 2.6
VB.NET - Data Access - Using Typed Datasets
VB.NET - File - How-To File Notifications
VB.NET - File - How-To File System
VB.NET - Framework - Comparison of DataBinding in Web and Windows Forms
VB.NET - Framework - Creating an Enterprise Services Component
VB.NET - Framework - How-To Configuration Settings
VB.NET - Framework - How-To Environment Settings
VB.NET - Framework - How-To MSMQ
VB.NET - Framework - How-To Process Viewer
VB.NET - Framework - How-To Reflection
VB.NET - Framework - How-To Send and Receive Data
VB.NET - Framework - How-To Service Manager
VB.NET - Framework - How-To Stack Frame
VB.NET - Framework - How-To System Events
VB.NET - Framework - How-To Work with XML
VB.NET - Framework - Implement role based security with Enterprise Services
VB.NET - Framework - Key VB.NET Benefits
VB.NET - Framework - Partitioning your application
VB.NET - Framework - Scoping, Overloading, Overriding
VB.NET - Framework - Understanding the Garbage Collector
VB.NET - Framework - Using the COM Port in VB.NET
VB.NET - Framework - Using WMI
VB.NET - Interop - Automate IE
VB.NET - Language - How-To Arrays
VB.NET - Language - How-To Build a Custom Collection Class
VB.NET - Language - How-To Callbacks
VB.NET - Language - How-To DateTime
VB.NET - Language - How-To OO Features in VB.NET
VB.NET - Language - How-To Strings
VB.NET - Language - How-To Try, Catch, Finally
VB.NET - NET Framework - Create and use Trace Listeners
VB.NET - NET Framework - How-To Send Mail
VB.NET - NET Framework - How-To Use the EventLog
VB.NET - NET Framework - How-To Working with GDI+ Pens
VB.NET - NET Framework - Read and Write Performance Counters
VB.NET - NET Framework - Reading and Writing with a Text File
VB.NET - NET Framework - Use Temporary Files
VB.NET - NET Framework - Use the Process Class and Shell Functionality
VB.NET - NET Framework -- Work with Console Applications
VB.NET - Security - Create a Login Dialog Box
VB.NET - Security - Encrypt and Decrypt Data
VB.NET - Security - How-To Role-based Security
VB.NET - Security - Use Cryptographic Hash Algorithms
VB.NET - VS.NET - Create a VS.NET Add-In
VB.NET - Web Development - Data Entry Form
VB.NET - Web Development - Exposing a Simple Web Service
VB.NET - Web Development - Master-Details Web Form
VB.NET - Web Development - Paging through Query Results
VB.NET - Web Services - Consume a Web Service
VB.NET - WebService - How To Transfer Binary Data
VB.NET - Windows Forms - How-To Data Binding with Navigation
VB.NET - Windows Forms - How-To System Tray Icon
VB.NET - Windows Forms - How-To Validating Textboxes
VB.NET - Windows Forms - Associating Help with an Application
VB.NET - Windows Forms - Create an Explorer Style Application
VB.NET - Windows Forms - How-To Automate Office
VB.NET - Windows Forms - How-To Common Dialogs
VB.NET - Windows Forms - How-To Data Grid Formatting
VB.NET - Windows Forms - How-To DataGrid Sorting and Filtering
VB.NET - Windows Forms - How-To Inherited Windows Forms
VB.NET - Windows Forms - How-To ListBox and ComboBox
VB.NET - Windows Forms - How-To Menus
VB.NET - Windows Forms - How-To Top-Level Forms
VB.NET - Windows Forms - How-To Use Drag and Drop
VB.NET - Windows Forms - How-To XML Comments
VB.NET - Windows Forms - Simple Printing
VB.NET - Windows Forms - Use Crystal Reports
VB.NET - Windows Forms - Use Format Codes to Format Data in Strings
VB.NET - Windows Forms - Use Regular Expressions
VB.NET - Windows Forms - Use the Clipboard
VB.NET - Windows Forms - XP Theme Support
VB.NET - Windows Forms- How-To Custom Exceptions
VB.NET - WinForms - Dynamic Control Creation
VB.NET -- Windows Forms -- Owner Drawn Menus
VB.NET 2003 User Registration Form (2.1)
vb.net AT commands to send SMS
VB.NET Background File Downloader
VB.NET Global Try Catch in the Application Framework
VB.NET String Obfuscation Utility
VB.Net Text File Splitter
VB.NET TreeListView
VB.NET User Control Validate Empty Textbox with Image and Create and Dynamic Insert Query
VB.NET_C# and JavaScript communication
VB6 Hybrid Application Architecture
VBNET_DatabaseExplorer
vbnet_sql
VBScan barcode software
VB’s Statically Typed Wrapper for Dynamic Code
VDialog (Vista TaskDialog for Windows XP)
Vertical Label Control in VB.NET
VideoGhost_GNULesser
ViewEditCustomers
Visual Basic 2005 Language Features Sample
Visual Inheritance Sample
Visual SourceSafe Journal Monitor Service
Visually alter colormatrix with 25 slidebars, application included
WCF Chat Sample
WCF Windows Forms Sample
Weather Forecast with Yahoo! Weather RSS Feed
Weather Using VB.NET and Yahoo RSS!
Web Based Job Scheduler
Web Browser Sample
Web service method to backup database from mobile device using SQL Backup Command and asynchronous method calls
WebFileControl
WebLoanCalculator
WebMultiplePage
WebProducts
WebResourceProvider VB.NET style
WebResourceProviderNet_src
webservice_example
WebService_mehta
Windows Application for Merging Text Files
Windows Forms - Creating and Loading Main Window Form and Child Control States Using VB.NET
Windows Forms Validation w_ ErrorProvider Control Quickly (Validate Whole Form at Once)
Windows Shutdown Timer with a One Minute Warning
WindowsApplication1
WindowsApplication2
WindowsApplication3
Winsock.NET
WMI Sample
WMP Power Hour APP
Word Automation using VB.NET - Part I
WordDemo
WordFrequencies
WordSpellChecker
Working with an unbound datagrid
Working With Paneled Forms (Paneled User Controls) in Windows Applications
Working with Windows Registry using VB.NET
WorkingwithBrushesinGDI+VB.NETVersion
WorkingwithData-boundcontrols
World's easiest Trace function
World's Easiest Way to Create Multi-Line Tooltips
World's Easiest Way to Reveal Control Names
Wrap your HTML parser to exclude scripting
WriterelationaldatatoanXMLfile
Writing a custom Structure to a binary file in Visual Basic 2008
Writing CLS-Compliant Structures in Visual Basic 2008
WritingDatafromDataSourcetoXMLfile
WSADOLIS
WSDataSet
WSLoan
xDockManager - Per Pixel Alpha Blend
XML .NET Developer's Guide
XML Comments Sample
Xml Database Demo
XML Document Splitter Class
XML Literals
XML Pathfinder a Visual Basic Utility
Xml to VB.net Class Generator
XMLDocument Class Sample
XMLGrid
XmlSS.NET Spreadsheet Component
XQuery Sample (Visual Basic)
YCC Trainer – Tutorial for Yahoo! Messenger
Yet Another Date_Time Picker
Yet Another Tic Tac Toe
yet another XPathTester
Your full fledged type comparer
Zebra EPL2 Printing in .Net
Zezo WebFiles Downloader
Zip Files Easy!

حجم فایل: 500MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
1000 VB.NET Projects

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود 1000-VB.NET-Projects_git.ir.rar
Omar Ali در 1398/02/07 ساعت 06:37

Hi, what is the password to open the zip file: 1000 VB.NET Projects. The web site translator not clear to find the password. please let me know. Thanks

مدیر سایت در 1398/02/07 ساعت 10:10

password: www.ehsanavr.com

حمیدرضا در 1396/10/02 ساعت 14:43

سلام، پسورد چیه؟

مدیر در 1396/10/03 ساعت 16:40

رمز فایل: www.ehsanavr.com

ali در 1396/05/22 ساعت 15:49

سلام
فایل قابل دانلود نیست. لطفا بررسی کنید.
ممنون

مدیر در 1396/05/22 ساعت 20:03

لینک تصحیح شد.

احسان در 1395/11/01 ساعت 14:54

سلام، پسورد فایل فشرده چیه؟؟

realfz در 1394/10/04 ساعت 09:08

سلام ، یه برنامه میخواستم برای برقراری ارتباط بین اکسل و vb.net . در حد ساده که فقط اکسل باز شه و ...
مشه کمکم کنید

سلام در 1393/12/09 ساعت 12:24

mamnun