مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره PHP with MySQL Beyond the Basics

دسته بندی ها: آموزش مای اس کیو ال (MySQL) ، آموزش پی اچ پی (PHP) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش پایگاه داده

دوره-php-with-mysql-beyond-the-basics

در این آموزش تصویری با مباحث پیشرفته تری در PHP و MYSQL آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • نصب و راه اندازی PHP و MySQL
 • تکنیک های کار با ​​PHP
 • استفاده از متغیرها
 • استفاده از توابع آرایه ای
 • قالب بندی تاریخ و زمان
 • استفاده از داده به عنوان آرگومان تابع
 • استفاده از داده به عنوان مقادیر بازگشتی  در تابع
 • مقدمه ای بر برنامه نویسی شی گرا (OOP)
 • مفهوم و اصول اولیه OOP
 • تعریف کلاس
 • کار با OOP
 • استفاده از تابع سازنده و مخرب
 • ایجاد یک پایگاه داده MySQL
 • مبانی پروژه OOP
 • ایجاد یک کلاس کاربر
 • مقدار دهی اولیه فایل ها و ثابت ها
 • کار با فایل ها و راهنماها
 • اصول سیستم فایل
 • مجوز های ​​PHP
 • پیکربندی PHP برای ارسال فایل
 • ارسال فایل به عنوان فرم داده
 • تکمیل کلاس کاربر
 • ویژگی های پایگاه داده
 • برنامه نویسی کلاس عکس
 • ایجاد کلاس
 • آشنایی با مفاهیم صفحه بندی
 • پیدا کردن متغیرهای صفحه بندی
 • استفاده از لینک های صفحه بندی
 • ارسال ایمیل
 • پیکربندی PHP برای ارسال ایمیل
 • استفاده از معماری MVC
 • نصب و راه اندازی PHP
 • و...

عنوان دوره: Lynda PHP with MySQL Beyond the Basics سطح: متوسط مدت زمان: 10 ساعت و 26 دقیقه نویسنده: Kevin Skoglund

توضیحات:

In PHP with MySQL Beyond the Basics, expert instructor Kevin Skoglund introduces powerful PHP programming techniques using object-oriented programming (OOP). Both novice and experienced PHP developers will benefit from the efficient, well-organized, reusable, and easy-to-understand code that OOP offers. Kevin shows how OOP techniques can streamline database queries, help manage sessions, and simplify user logins. While building a real-world web application, Kevin also includes practical advice on topics ranging from structuring code to logging user actions. Exercise files accompany the course.
Topics include:
Defining and using classes, methods, and attributes
Understanding class inheritance and access modifiers
Working with files and directories
Uploading files to a server via forms
Sending emails with PHP
Using pagination and View templates

Introduction 4m 4s Welcome 1m 28s Using the exercise files 2m 36s 1. Installation and Project Setup 4m 36s PHP and MySQL installation 48s Project setup 3m 48s 2. Intermediate PHP Techniques 54m 26s Using variable variables 5m 20s Applying more array functions 5m 32s Building dates and times: Epoch/Unix 8m 47s Formatting dates and times: Strings and SQL 10m 6s Setting server and request variables 5m 37s Establishing global and static variable scope 5m 43s Making a reference assignment 3m 0s Using references as function arguments 4m 8s Using references as function return values 6m 13s 3. Introduction to Object-Oriented Programming (OOP) 32m 17s Introducing the concept and basics of OOP 6m 26s Defining classes 4m 7s Defining class methods 3m 30s Instantiating a class 6m 0s Referencing an instance 4m 40s Defining class properties 7m 34s 4. OOP in Practice 50m 10s Understanding class inheritance 6m 24s Setting access modifiers 8m 3s Using setters and getters 4m 2s Working with the static modifier 7m 59s Reviewing the scope resolution operator 2m 50s Referencing the Parent class 6m 49s Using constructors and destructors 6m 10s Cloning objects 3m 2s Comparing objects 4m 51s 5. Photo Gallery Project Setup 14m 48s Overview of the project 3m 9s Creating project and asset directories 6m 8s Creating a MySQL database 5m 31s 6. Foundations of an OOP Project 1h 24m Creating the MySQL Database class UPDATED 5m 46s Adding queries to the MySQL Database class UPDATED 3m 48s Using the database object UPDATED 9m 7s Creating a User class 6m 25s Instantiating user objects 8m 46s Revising find methods to instantiate 4m 3s Autoload: The undeclared object safety net 4m 8s Creating the Session class 7m 11s Logging in using the Session class 8m 56s Initializing files and path constants 6m 3s Using path content for layout 4m 51s Late static binding 13m 5s Demo of late static binding NEW 2m 34s 7. Working with Files and Directories 1h 29m File system basics 5m 28s Understanding file permissions 8m 48s Setting file permissions 5m 7s PHP permissions 10m 53s Accessing files 9m 45s Writing to files 5m 19s Deleting files 1m 51s Moving the file pointer 3m 58s Reading files 6m 17s Examining file details 6m 27s Working with directories 6m 44s Viewing directory content 5m 28s Creating a log file: Assignment 5m 44s Creating a log file: Solution 7m 56s 8. Uploading Files 23m 52s Configuring PHP for file uploads 5m 42s Sending files as form data 4m 22s Inspecting uploaded files 3m 55s Uploading errors 3m 59s Moving uploaded files 5m 54s 9. Completing the User Class 30m 2s Remaining user CRUD 2m 4s Creating users 5m 19s Updating users 5m 58s Deleting users 3m 40s Abstracting the database table name 3m 30s Abstracting the attributes 5m 56s Finding the database attributes 3m 35s 10. The Photograph Class 48m 55s Starting the Photograph class 6m 16s Coding the Photograph class 5m 53s Saving photographs 5m 22s Uploading photographs 6m 46s Listing photographs 5m 55s Storing messages in the Session class 6m 15s Deleting photographs 7m 54s Displaying photographs in the public area 4m 34s 11. The Comment Class 27m 24s Creating the Comment class 7m 7s Building the comment form 6m 43s Listing comments 6m 6s Reviewing comments in the staff area 7m 28s 12. Pagination 25m 0s Understanding the concepts behind pagination 2m 51s Using LIMIT, OFFSET, and COUNT 2m 56s Finding the pagination variables 5m 51s Using the Pagination class 5m 2s Paginating photographs 2m 53s Using pagination links 5m 27s 13. Sending Emails 43m 2s Configuring PHP for email 7m 30s Sending email with mail() 7m 9s Using headers 6m 51s Reviewing SMTP 4m 9s Using PHPMailer 8m 42s Building notification for new comments 8m 41s 14. Templating and Code Organization 17m 46s Using MVC architecture 4m 12s Simple templating 8m 10s Using the Smarty PHP templating engine 2m 10s Building PHP libraries and frameworks 3m 14s Conclusion 1m 40s Goodbye 1m 40s Appendix: PHP Installation and Configuration Assistance 1h 14m Installing on Mac 10.4 (Tiger) 11m 59s Installing on Mac 10.5 (Leopard) 11m 24s Configuring a Mac 13m 39s The text editor on Mac 3m 27s phpMyAdmin installation on Mac 2m 26s Installing on Windows 6m 30s Configuring on Windows 8m 21s The text editor on Windows 4m 11s MySQL basics: phpMyAdmin 12m 16s

حجم فایل: 828MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda PHP with MySQL Beyond the Basics

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس