در این دوره مزایای استفاده از APP Engine را با برخی نمونه های زنده و نسخه های نمایشی پوشش خواهیم داد. همچنین با مزایای یک PaaS مدیریت شده و نحوه مقیاس پذیری توسعه دهندگان آشنا خواهید شد.

سرفصل:

 • معرفی Google App Engine PaaS
 • معرفی دوره
 • تاریخچه
 • رقبا
 • کیت توسعه نرم افزار App Engine
 • بررسی کیت های SDK
 • زبان های توسعه
 • نصب
 • معرفی App Engine
 • App Engine و Stackdriver
 • ادغام App Engine
 • آپشن های ذخیره سازی
 • سرویس های داده
 • IAM و  Security
 • اپلیکیشن های استقرار App Engine
 • ملاحظات استقرار
 • استقرار PHP Hello World App
 • ملاحظات پیکربندی App Engine
 • قیمت گذاری
 • پروژه ها
 • حق امتیاز
 • DevOps
 • Qwiklabs
 • Codelabs
 • Stackdriver