پیشنهاد فرادرس

آموزش میکروسرویس های مبتنی بر رویداد

دسته بندی ها: آموزش های Infinite Skills

infiniteskills-event-driven-microservices

در این دوره ی آموزشی با اصول میکروسرویس های مبتنی بر رویداد (Event-Driven) آشنا می شوید. در این دوره به معماری microservice از جمله مدل سازی، یکپارچه سازی، تست، استقرار و نظارت بر خدمات می پردازد. Microservice یک معماری است که برای برنامه های بسیار کوچک کاربرد دارد که هر برنامه به صورت جدا روی سیستم اجرا می شود.

این دوره آموزشی محصول موسسه Infiniteskills است.

سرفصل های این دوره:

 • مقدمه
 • معرفی Microservices
 • چرا از Microservices استفاده کنیم؟
 • Microservices چیست؟
 • مزایای استفاده از Microservices
 • کار با معایب Microservices
 • معرفی اصول Microservices
 • اصل فرهنگ در اتوماسیون
 • کار با جزئیات پیاده سازی برنامه
 • معرفی اصل استقرار
 • چه زمانی باید از Microservices استفاده کنیم؟
 • و…

عنوان دوره: Infiniteskills Event-Driven Microservices

مدت دوره: 4 ساعت

نویسنده: Chris Richardson

 توضیحات:

http://www.infiniteskills.com/training/event-driven-microservices.html
Infiniteskills Event-Driven Microservices

Chris Richardson 4.75 hours

In this project-based Event-Driven Microservices video tutorial series, you'll quickly have relevant skills for real-world applications. Follow along with our expert instructor in this training course to get: Concise, informative and broadcast-quality Event-Driven Microservices training videos delivered to your desktop The ability to learn at your own pace with our intuitive, easy-to-use interface A quick grasp of even the most complex Event-Driven Microservices subjects because they're broken into simple, easy to follow tutorial videos Practical working files further enhance the learning process and provide a degree of retention that is unmatched by any other form of Event-Driven Microservices tutorial, online or offline... so you'll know the exact steps for your own projects.

01. Introduction Overview of the Video Course Why a Pattern Language for Microservices? 02. Core Microservice Patterns Core Patterns: Overview 0202 Monolithic Architecture 0203 Introduction to the Microservice Architecture 0204 Benefits and Drawbacks of Microservices 0205 Partitioning Strategies 03. Deployment Patterns 0301 Deployment Patterns Overview 0302 Multiple Services Per Host 0303 Services Per VM 0304 Service Per Container 04. Communication Patterns 0401 Communication Patterns Overview 0402 Communication Patterns: API Gateway 0403 Communication Patterns: Inter-Process Communication 0404 Communication Patterns: Service Discovery 0405 Communication Patterns: Service Registration 05. Microservice Chassis 0501 Microservice Chassis 06. Event-Driven Microservices 0601 The Problem of Microservices and Data Consistency 0602 Using Events to Maintain Data Consistency 0603 Overview of Event Sourcing 0604 Designing a Domain Model Based on Event Sourcing 0605 Event Sourcing Domain Model 0606 Implementing Queries in an Event Source Application 0607 Event Sourcing and Microservices 07. Getting There 0701 Incrementally Refactoring a Monolith Into Microservices 0702 Strategy #1: Stop Digging 0703 Strategy #2: Split Front-End & Backend 0704 Strategy #3: Extract Services 0705 Designing an Anti-Corruption Layer 0706 Refactoring Case Study 0707 Summary

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Infiniteskills Event-Driven Microservices

پیشنهاد فرادرس