آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش LINQ در Visual Basic 2010

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های LearnNowOnline ، آموزش VB.NET ، آموزش LINQ ، دسترسی به داده

learnnowonline-microsoft-linq-using-visual-basic-2010

در این آموزش تصویری با زبان LINQ در Visual Basic 2010 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه LearnNowOnline است.

سرفصل های دوره:

 • دسترسی به داده ها در گذشته
 • API های دسترسی داده
 • LINQ
 • LINQ و ویژوال بیسیک / C #
 • ویژگی های زبان LINQ
 • ساختار یک کوئری در LINQ
 • XML به عنوان منبع داده
 • SQL به عنوان منبع داده
 • LINQ به اشیاء
 • متد Extenstion
 • لینک کردن یک کلاس به SQL Server
 • ایجاد کلاس
 • LINQ به XML
 • استفاده از کلاس System.Xml.Linq
 • بررسی لامبدا
 • لامبدا و مرتب سازی
 • انواع مختلفی از اشیا
 • محاسبه دنباله
 • مجموعه عملیات
 • نگاشت داده به اشیاء
 • ویرایش داده ها
 • ایجاد پایگاه داده
 • اعتبار سنجی داده ها
 • LINQ به DataSet
 • ایجاد XML
 • کلاس ObjectContext
 • ایجاد یک EDM
 • توابع اسکالر
 • و…

عنوان دوره:  LearnNowOnline Microsoft LINQ Using Visual Basic 2010 مدت زمان: 10 ساعت و 13 دقیقه نویسنده:  Ken Getz, Robert GreenTransformations

توضیحات:

LearnNowOnline Microsoft LINQ Using Visual Basic 2010
Ken Getz, Robert Green
10h 13m

Course description In this course, you will learn to use the Language Integrated Query LINQ to easily create complex data-independent queries. In addition, you will learn about the language features for Visual Basic in Visual Studio 2010 in order to make LINQ possible. You will start by working through a quick overview of LINQ, and how it applies to working with collections of objects, retrieving data stored in SQL Server, and creating XML content. Subsequent topics introduce new LINQ-oriented language features, LINQ to Objects, LINQ to DataSets, LINQ to SQL, LINQ to XML, and LINQ to Entities. By the time you have completed the course, you will have a good understanding of now only how to construct LINQ queries to work with data, but also how to use the features added to Visual Basic that support LINQ. Prerequisites This course assumes that students have familiarity with .NET in general, and with specifically with programming ADO.NET. The course makes no attempt to explain basic Visual Studio 2010 or .NET Framework concepts, and assumes that the student is at least familiar with all the concepts covered in the Introduction to Programming and Developing Applications with Visual Studio 2010 courses.

LINQ Intro 49:02 Introduction 01:31 Data Access In the Past 01:01 Data Access APIs 01:09 Object/Relational Mapping 01:16 But Challenges Still Remain 01:01 LINQ 01:07 LINQ and Visual Basic/C# 01:11 LINQ and Language Features 00:39 LINQ to 02:19 LINQ Overview 00:42 LINQ Providers 04:13 Structure of a LINQ Query 00:59 Three Stages 00:46 Demo: Numbers > 5 04:24 The Data Source 00:21 XML as Data Source 00:33 SQL as Data Source 00:56 The Query 00:50 The Query Execution 00:50 Returning Multiple Values 01:10 Demo: Multiple Values 04:16 Using an Anonymous Type 01:32 Demo: Anonymous Type 05:10 Deferred Execution 00:59 Demo: Deferred Execution 05:42 Force Execution 01:00 Demo: Forcing Execution 02:41 Summary 00:28 LINQ Examples 43:12 Introduction 00:41 LINQ to Objects 00:36 Demo: LINQ to Objects 04:10 Continuing the Investigation 01:06 Extenstion Methods 01:12 Demo: Extenstion Method 02:32 LINQ to Group Output 00:38 Demo: Grouping 02:55 LINQ to SQL 01:09 Linking a Class to SQL Server 00:20 Creating the Class 00:08 Marking Up the Class 00:30 Retrieving a Collection 01:06 Demo: Manually Retrieving Data 08:37 Anonymous Types 00:27 Demo: Anonymous Type 01:27 LINQ to XML 00:55 Life without LINQ to XML 00:26 Using System.Xml.Linq Classes 00:42 Creating Data 00:47 Demo: LINQ to XML 07:43 Visual Basic Only 00:29 Demo: XML Literals 03:40 Summary 00:42 Language Extensions 15:09 Introduction 00:32 LINQ and Languages 00:43 The Sample Application 00:48 Demo: Without New Features 04:11 Implict Type Delcarations 00:32 Demo: With New Features 03:05 Object Initializers 00:36 Constructors to the Rescue 00:45 Demo: Object Initializers 03:08 Summary 00:43 Lambda Expressions And More 43:21 Introduction 00:33 Lambda Overview 01:14 Using Delegates 01:09 Demo: Delegates 03:07 Predicate Delegate Type 01:14 Demo: Predicate Delegate 03:46 Using Lambda Expressions 01:10 Demo: Lambda Expressions 05:23 Lambda and Delegates 00:53 Lambda and Sorting 00:45 Func Delegate Type 00:47 Demo: Func Declaration 03:42 Extension Methods 00:55 Creating Extension Methods 01:01 Demo: Extension Method 04:59 Chaining Operations 00:56 Demo: Chaining Operations 04:14 Extension vs. Built-In Methods 01:21 Anonymous Types 00:32 Demo: Anonymous Types 04:39 Summary 00:52 LINQ And Collections 23:58 Introduction 00:45 What Can You Query? 00:31 Arrays 00:14 Different Types of Objects 00:17 Arrays of Different Types 01:08 Using the Let Keyword 00:34 Using the OfType Method 01:40 Demo: Query an Array 03:29 Generic Lists 00:31 Extension Methods 00:27 Query Sytax vs. Functional 02:04 Generic Dictionaries 00:31 Demo: Lists and Dictionaries 04:39 Strings 00:25 Non-Generic Collections 01:46 Demo: Strings & Non-Generic 04:10 Summary 00:42 LINQ Extension Methods 17:12 Introduction 01:10 Working with Data 00:52 Demo: Setup 03:05 Creating Sequences 00:26 Selecting Sequences 00:54 Retrieving a Single Element 02:43 Demo: Creating Sequences 01:32 Demo: Selecting Sequences 01:30 Demo: Single Elements 04:00 Summary 00:55 More LINQ Extension Methods 37:08 Introduction 00:35 Filtering Sequences 01:10 Demo: Filtering 02:24 Ordering Sequences 00:31 Verifying Sequences 01:29 Demo: Ordering & Verifying 08:10 Converting Sequences 00:45 Positioning within Sequences 00:43 Demo: Converting & Positioning 06:16 Calculating Sequences 00:53 Demo: Calculating 04:07 More Complex Calculations 00:19 Sample Calculation 01:18 Demo: Aggregate Methods 04:31 Set Operations 00:47 Demo: Set Operations 02:31 Summary 00:31 Mapping Data To Objects 19:30 Introduction 01:10 LINQ to SQL 00:55 Mapping Data to Objects 01:12 DataContext Class 01:04 Entity Class 00:43 Relationships 01:50 Create an Object Model 00:52 Demo: O/R designer 11:18 Summary 00:23 Querying Data 30:21 Introduction 00:25 Querying with LINQ to SQL 01:05 Generated SQL Statements 01:42 Simple Queries 01:23 Using Scaler Functions 00:59 Using Aggregate Functions 00:50 Demo: Simple Queries 10:46 Demo: Scaler Functions 01:02 Demo: Aggregate Functions 04:12 Querying Related Tables 02:00 Demo: Related Tables 05:32 Summary 00:20 More Querying Data 23:47 Introduction 00:26 Lambda Expressions 01:15 Extension Methods 00:53 Demo: Lambda Expressions 04:04 Demo: Extension Methods 03:02 Grouping 00:50 Joins 01:28 Demo: Grouping 07:25 Demo: Joins 03:51 Summary 00:30 Modifying Data 26:46 Introduction 00:35 Overview 01:32 Demo: Modifying Data 01:55 Demo: Add a Customer 03:28 Demo: Delete a Customer 03:36 Stored Procedures 01:05 Demo: Stored Procedures 08:39 Demo: Configure Behavior 04:03 Summary 01:50 LINQ to SQL Advanced Features 48:30 Introduction 00:42 Deferred Execution 00:49 Deferred Loading 02:45 Read Only Queries 00:37 Compiled Queries 00:46 Direct Execution of Queries 00:53 Demo: Deferred Loading 06:24 Demo: Compiled Queries 06:39 Transactions 02:07 Cascading Deletes 00:50 Tracking Changes 01:29 Creating Databases 01:27 Demo: Transactions 12:08 Data Validation 01:39 Demo: Data Validation 08:24 Summary 00:44 LINQ to SQL Applications 28:06 Introduction 00:31 Overview 00:54 Web Application 00:28 LinqDataSource Control 01:19 Demo: Win App 13:51 Demo: Web App 10:19 Summary 00:41 Querying Data 35:26 Introduction 00:37 DataSets 01:39 Working with Data 01:23 LINQ to DataSet 01:00 Querying on DataSets 00:35 Untyped DataSets 01:53 Typed DataSets 01:04 Demo: Querying Data 18:48 Filter, Sort and Find 00:50 DataViews 00:38 Demo: DataViews 06:26 Summary 00:29 Data Binding 21:50 Introduction 00:33 Overview 00:34 ToList 00:39 CopyToDataTable 00:54 AsDataView 01:04 Demo: Data Binding 17:39 Summary 00:22 Creating XML 34:32 Introduction 00:41 What About XML? 00:53 Visual Basic vs C# 01:34 Creating XML Content 00:34 Using XMLDocument 01:16 Demo: XMLDocument 01:57 XML Content Using LINQ 01:12 Demo: Creating XML 03:54 Traversing XML 00:35 New Methods 01:19 Demo: Traverse 03:25 Axis Methods 03:46 XML Expressions 00:50 Demo: Axis Operators 04:21 Updating XML Content 01:07 Demo: Updating Content 03:04 Verifying with Schema 01:24 Demo: Validating Schema 01:58 Summary 00:33 Querying XML 29:32 Introduction 00:43 Querying XML Content 00:25 Demo: Query XML with LINQ 02:14 Anonymous Types 00:31 Demo: Anonymous Type 04:09 Extension Methods 00:51 Demo: The Any Method 02:33 Lambda Expressions 00:37 Demo: Lambda Expression 01:41 Transforming XML 00:52 Perfoming the Transformation 01:04 Demo: Transforming XML 04:08 Replacement Tokens 00:53 Demo: Replacements 07:47 Summary 00:57 Entity Data Model 23:43 Introduction 00:44 Entity Framework 00:40 Entity Data Model 03:24 Framework Components 01:21 ObjectContext Class 01:11 Entity Class 00:35 Relationships 01:04 Create an EDM 00:29 Demo: Create an EDM 13:12 Summary 01:00 Querying Data 38:06 Introduction 00:24 Overview 00:37 Viewing SQL 00:56 Simple Queries 00:38 Scalar Functions 00:21 Aggregate Functions 00:24 Demo: Simple Queries 10:41 Related Entities 01:39 Lambda Expressions 01:01 Demo: Related Tables 10:52 Grouping 00:41 Joins 01:15 Demo: Grouping 04:24 Demo: Joins 03:26 Summary 00:40 Modifing Data 23:43 Introduction 00:36 Overview 01:23 Demo: Modifying Data 01:53 Demo: Add a Customer 02:07 Demo: Delete a Customer 05:05 Stored Procedures 01:26 Demo: Stored Procedures 10:29 Summary 00:42

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
LearnNowOnline Microsoft LINQ Using Visual Basic 2010

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 818.0MB LearnNowOnline Microsoft LINQ Using Visual Basic 2010_git.ir.rar