پیشنهاد فرادرس

مبانی Agile

دسته بندی ها: آموزش Agile ، آموزش کسب و کار

تیم هایی که چارچوب فکری چابک را می پذیرند اغلب بهتر می توانند به بازخورد مشتریان و تغییر نیازهای کسب و کار پاسخ بدهند، و این روند برای آنها بیشتر جالب می باشد.

آیا به آوردن اصول چابک به تیم خود علاقه مند هستید؟

این دوره می تواند به شما کمک کند. به مدرس این دوره به پیوندید زیرا او بصورت گام به گام، مفاهیم اساسی که شما برای شروع تفکر مانند یک تیم چابک، باید بدانید را به شما آموزش می دهد. مدرس ارزشها و اصول پوشش داده شده در بیان نامه چابک، و همچنین نحوه افزایش ارتباط با User Story (توضیح کوتاهی در مورد عملیاتی که مد نظر کاربر و یا مشتری می باشد) و تیم‌ های کاری چند تخصصی را بررسی می کند. در این دوره نحوه پاسخ به تغییر روش چابک، کشف چارچوب های چابک پرطرفدار را آموخته و نقش های مشترک در یک تیم چابک را یاد می گیرید. مدرس در طول دوره، برخی از تمرین هایی که می توانند به بهبود چابکی و بهره وری تیم شما کمک کند، را برای شما فراهم آورده است.

مباحث دوره:

 • مقدمه
 • ذهنیت چابک
 • ارتقاء دانش کارکنان
 • چالش ها با تولید نرم افزار
 • داشتن ذهنیت چابک
 • بیان نامه چابک: ارزش ها
 • بیان نامه چابک: اصول
 • اشخاص حقیقی و فعل و انفعالات
 • هزینه چند وظیفه ای
 • اجتناب از دست به دست کردن
 • بازی Penny Game
 • تحویل در سرعت قابل پیش بینی
 • تیم هایی چند تخصصه
 • User Story (توضیح کوتاهی در مورد عملیاتی که مد نظر کاربر و یا مشتری می باشد)
 • چالش های رایج در مورد User Story
 • تحویل نرم افزار کاری
 • شروع با بالاترین ارزش
 • اولویت بندی با ابزار برد وظایف
 • اجتناب از برنامه PowerPoint
 • پاسخ به چالش
 • بازرسی و انطباق
 • ادامه استفاده از تکنیک timebox
 • استفاده از مدل پرش از آبشار (Jump off the waterfall)
 • پای بندی به دوره های زمانی Sprint
 • استفاده از روش تحویل تکراری (Iterative delivery)
 • چارچوب های رایج چابک
 • مدل  اسکرام (Scrum)
 • برنامه ‌سازی مفرط (extreme programming)
 • مدل Kanban
 • افزایش مشارکت و همکاری مشتریان
 • نقش های متداول در تیم
 • صاحب محصول
 • مدیر اسکرام (scrum master)
 • مبارزه با  تصمیم ‌گیری نادرست بر اثر گروه ‌اندیشی
 • طرح ریزی پوکر
 • آغاز یک تحول چابک
 • چالش های اصلی توسعه چابک
 • نتیجه گیری
 • گام بعد
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Agile Foundations Publisher:Linkedin Author:Doug Rose Duration:1h 35m 33s Level:General

Learn the foundational concepts you need to know to start thinking like an agile team.
Released: : December 4, 2018
Teams that embrace an agile mindset are often better able to respond to customer feedback and shifting business needs—and have a bit more fun in the process. Interested in bringing the principles of agile to your team? This course can help. Join Doug Rose as he steps through the fundamental concepts you need to know to start thinking like an agile team. Doug goes over the values and principles covered in the agile manifesto, as well as how to enhance communication with user stories and cross-functional teams. Discover how to respond to change the agile way, explore popular agile frameworks, and learn about the common roles on an agile team. Along the way, Doug provides you with some exercises that can help boost your team's agility and productivity.
Introduction
Understanding agile
1. Modern Software Development
The agile mindset
The rise of knowledge workers
Challenges with software manufacturing
2. Have an Agile Mindset
The agile manifesto: Values
The agile manifesto: Principles
3. Individuals and Interactions
The cost of multitasking
Avoid work hand-offs
The Penny Game
Deliver at a predictable pace
Cross-functional teams
User stories
User stories: Common challenges
4. Deliver Working Software
Start with the highest value
Prioritize with a taskboard
Avoid PowerPoint software
5. Respond to Change
Inspect and adapt
Stay within timeboxes
Jump off the waterfall
Commit to sprints
Iterative delivery
6. Popular Agile Frameworks
Scrum
Extreme programming
Kanban
7. Improve Customer Collaboration
Common roles on the team
The product owner
The scrum master
Combat groupthink
Planning poker
8. Start an Agile Transformation
Major agile challenges
Start an agile transformation
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Linkedin Agile Foundations_git.ir.rar