تبلیغات

آموزش ساخت راه حل ها با استفاده از اکسل و اکسس 2019

دسته بندی ها: آموزش اکسس (Microsoft Access) ، آموزش اکسل (Excel) ، آموزش آفیس (Microsoft office)

با ترکیب قدرت اکسل و اکسس 2019 شما می توانید تسک های تکراری اکسل را خودکارسازی کنید و بهره وری شخصی خود را افزایش دهید. در این دوره استراتژی ها و تکنیک هایی که به شما کمک می کند با اکسل و اکسس راحت تر کار کنید را یاد خواهید گرفت. همچنین با نحوه استفاده از این دو نرم افزار و ابزارهای آن با هم آشنا می شوید. علاوه بر این، فرا خوایهد گرفت چگونه اکسل و اکسس را می توان با هم استفاده کرد و توضیح می دهد چگونه می توان جداول و محاسبه داده ها را در این دو برنامه انجام داد. در نهایت کار با ایمپورت ها و اکسپورت ها را فرا خواهید گرفت و با استفاده از ماکرو ها و AutoExec خودکارسازی می کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • افزایش بهره وری با استفاده از اکسل و اکسس
 • چیزی که باید بدانید
 • فایل های تمرینی
 • درک نحوه استفاده از اکسل و اکسس به یک راه حل
 • چگونه اکسل و اکسس می توانند با یکدیگر کار کنند
 • استفاده از Problem Steps Recorder
 • استفاده از اسکرین شات های Microsoft Office
 • ایجاد جداول در اکسل و اکسس
 • ایجاد جداول پایگاه داده اکسس
 • وارد کردن و پیوند داده های اکسل به عنوان جداول
 • ایجاد جداول اکسس از داده های اکسل
 • ایجاد کوئری های اولیه با جداول
 • کار با Linked Table Manager
 • محاسبه داده ها در اکسل و اکسس
 • محاسبه در اکسل در مقابل اکسس
 • فرمول های معمول برای داده کاوی در اکسل
 • محاسبه در جداول اکسس
 • محاسبه کل در کوئری های اکسس
 • ایجاد ماکروها برای اجرای ایمپورت ها و کوئری ها
 • ذخیره ایمپورت ها و اکسپورت ها
 • ایجاد گزارش برای راه حل
 • ایجاد فرم برای راه حل
 • ایجاد فرم ها و ناوبری فرم ها
 • ایجاد فرم ها برای کوئری های پارامتری
 • ازودن دکمه های فرمان برای ناوبری
 • ایجاد ماکرو ها در رویدادها
 • استفاده از پارامترها، پرس و جو ها و ماکروها برای تولید مجموعه داده ها
 • ساختن لینک داده به اکسل
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building Solutions Using Excel and Access 2019 Together Publisher:Linkedin Author:Robin Hunt Duration:2h 29m 12s Level:Intermediate

Learn strategies and techniques that can help you work smarter with Excel and Access 2019, and avoid needing to manually rebuild each time you run reports by building solutions.
Released: : November 30, 2018
By combining the powers of Microsoft Excel and Access 2019, you can automate repetitive Excel tasks and boost your personal productivity. In this course, learn strategies and techniques that can help you work smarter with Excel and Access, and avoid needing to manually rebuild each time you run reports by building solutions. Discover how to most effectively leverage these two programs, and get the most out of both tools working together. Robin kicks off the course by reviewing how Excel and Access can be used together, and explaining how to build tables and calculate data in these two programs. She also demonstrates how to work with imports and exports, automate using macros and the AutoExec, build forms and reports, and more.
Introduction
Increase productivity by leveraging Excel and Access together
What you should know
Exercise files
1. Understanding How to Use Excel and Access for a Solution
How Excel and Access can work together
Use the Problem Steps Recorder
Use Microsoft Office screenshots
2. Building Tables in Excel and Access
Create Access database tables
Import and link Excel data as tables
Create Access tables from Excel data
Create basic queries using tables
Work with the Linked Table Manager
3. Calculating Data in Excel and Access
Calculate in Excel versus Access
Common formulas for data mining in Excel
Calculate in Access tables
Calculate totals in Access queries
4. Building Macros to Run Imports and Queries
Save imports and exports
Action queries in Access
Build macros to run on-demand queries
5. Building Reports for Your Solution
Build a basic report
Build parameter queries
Build reports on your new queries
Export information back to Excel
6. Building Forms for Your Solution
Build forms and navigation forms
Add reports to your navigation form
Build forms for parameter queries
Add command buttons for navigation
Build macros on events
7. Using Parameters, Queries, and Macros to Generate Datasets
Build data links to Excel
Create macros that export data
Use the AutoExec macro in Access
Set the Access database options
Finalize and run the solution
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود همراه با زیرنویس انگلیسی Linkedin Building Solutions Using Excel and Access 2019 Together_git.ir.rar