آموزش پیشنهادی فرادرس

تجزیه و تحلیل کسب و کار: قیاس های چندگانه در R و Excel

دسته بندی ها: تحلیل داده (Data Analysis) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش R ، آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش اکسل (Excel)

تحلیل آماری اغلب فراتر از تحلیل واریانس (ANOVA) قرار دارد، که تنها درصورت وجود اختلاف معقول در هر جایی درباره تحلیل و آنالیز کسب و کار به شما اطلاعاتی می دهد. بعضی اوقات، شما مجبورید مشخص کنید که آیا مقدار میانگین گروه A اختلاف معقولی با مقدار میانگین گروه B یا مقدار میانگین گروه C دارد. تست های قیاس چندگانه معیاری برای تشخیص اختلاف این میانگین هاست. در این دوره، Conrad Carlberg نحوه استفاده از اکسل و پلتفرم متن باز R برای اجرای تست Tukey's HSD و تست قیاس چندگانه Sheffe به همراه یک تحلیل واریانس را نشان می دهد. در ادامه، او مفاهیم مرتبط، مانند مقادیر بحرانی، سایز گروه، صید داده، و توان آماری را مطرح می کند، و توضیح می دهد چگونه آن ها در انتخاب تست های شما تاثیر می گذارد. 

نتیجه گیری

فایل های تمرین Ex_Files_Business_Analytics_R_Excel.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Business Analytics: Multiple Comparisons in R and Excel Author:Conrad Carlberg Duration:0:59:00 Level:ADVANCED

Statistical analysis often goes beyond simple analysis of variance (ANOVA), which tells you only if a reliable difference exists somewhere—but not specifically where. Sometimes, you may have to determine whether group A’s mean value differs reliably from the mean value of group B, or from that of group C. Multiple comparison tests are the standard for pinpointing these mean differences. In this course, Conrad Carlberg shows how to use Excel and the open-source platform R to run Tukey’s HSD test and the Scheffe ́ multiple comparison test following an ANOVA. Along the way, he discusses related concepts, such as critical values, group size, data snooping, and statistical power, and explains how they influence your choice of tests.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس