آموزش پیشنهادی فرادرس

اخلاق تجاری برای متخصصان فروش

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

صرف نظر از حرفه شما، اصول اخلاقی موضوع مهمی است که باید آن را بررسی کنید. گفته می شود این امر به ویژه برای متخصصان فروش که با افراد مختلفی در تماس هستند و در محیط های تجاری مختلفی قرار دارند، بسیار مهم است. در این دوره، نمونه هایی از موقعیت های دشوار را که اغلب فروشندگان با آن روبرو می شوند، بررسی کنید و بیاموزید که چگونه در هنگام مقابله با فشار برای تحقق نتیجه، به طور اخلاقی رفتار کنید. مربی فروش Dean Karrel به بررسی شیوه های اخلاقی کسب و کار در برخورد با حساب های هزینه، کار در خارج از محل، دادن و پذیرش هدایا، استخدام و اخراج و موارد دیگر می پردازد.

مقدمه

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Business Ethics for Sales Professionals Author:Dean Karrel Duration:1:00:14 Level:BEGINNER

Regardless of your profession, the subject of ethics is an important one to review. That said, it's particularly critical for sales professionals, who are in contact with many different people and exposed to a variety of business settings. In this course, explore examples of tricky situations that salespeople often encounter, and learn how to behave ethically while dealing with the pressure to deliver results. Sales coach Dean Karrel explores ethical business practices for dealing with expense accounts, working offsite, giving and accepting gifts, hiring and firing, and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس