آموزش پیشنهادی فرادرس

گواهینامه (CompTIA PenTest+ (PT0-001 - بخش 1 - برنامه ریزی و بررسی

دسته بندی ها: آموزش تست نفوذ (Penetration Test) ، آموزش کامپتیا (CompTIA) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش شبکه ، آموزش تست نرم افزار

آزمون +CompTIA PenTest که در جولای 2018 منتشر شد، توانایی های شما را به عنوان تستر نفوذ واجد شرایط تایید و قادر به شناسایی و بهره برداری از آسیب پذیری های سیستم می کند. این دوره شما را با نخستین دامنه آزمون آشنا می کند که 15٪ از پرسش ها را در امتحان شامل می شود. برنامه ریزی و بررسی یک مرحله ی حیاتی است. در این دوره با برآورد بودجه و منابع مورد نیاز برای تکمیل تست، اطمینان از داشتن مجوز قانونی مناسب، تعریف حوزه تست، راه اندازی محیط lab، ایجاد مدل تهدید و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • برنامه ریزی و بررسی
  • برنامه ریزی تست نفوذ
  • قوانین تعامل
  • منابع و بودجه
  • تأثیر و محدودیت
  • منابع پشتیبانی
  • تنظیم محیط
  • استراتژی پروژه و خطر
  • آسیب پذیری دامنه
  • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CompTIA PenTest+ (PT0-001): 1 Planning and Scoping Publisher:Linkedin Author:Michael Solomon Duration:1h 58m 16s Level:Intermediate

Become a qualified penetration tester. Learn how to plan and scope pen-testing engagements and study for the first domain of the CompTIA PenTest+ certification exam (PT0-001).
Released: : November 14, 2018
The CompTIA PenTest+ exam, released in July 2018, certifies your abilities as a qualified penetration tester, capable of identifying and exploiting system vulnerabilities. This course prepares you for the first domain—Planning and Scoping—which makes up 15% of the questions on the exam. Planning and scoping is a critical phase. Without a plan, it's easy for pen tests to expand and become more work than you initially thought. Michael Solomon, PhD, explains how to estimate the budget and resources you need to complete testing, ensure you have the proper legal permissions, define the scope of testing, set up your lab environment, and build your threat model, a map that will help guide you through the next steps in your pen test.
1. Planning and Scoping
Planning a pen test
Rules of engagement
Resources and budgets
Impact and constraints
Support resources
Legal groundwork
Scope considerations, part 1
Scope considerations, part 2
Lab environment setup, part 1
Lab environment setup, part 2
Lab environment setup, part 3
Project strategy and risk, part 1
Project strategy and risk, part 2
Scope vulnerabilities, part 1
Scope vulnerabilities, part 2
Scope vulnerabilities, part 3

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس