مدرک CompTIA + PenTest یک استاندارد طلایی برای ارزیابی تست نفوذ کنندگان حرفه ای می باشد. سری آموزش های (CompTIA PenTest+ (PT0-001 به شما کمک می کند تا برای این آزمون آماده شده و دانش خود را در مورد مفاهیم کلیدی به روز رسانی کنید. در این دوره آموزشی روش های مختلف حمله برای سوء استفاده از آسیب پذیری ها مورد بررسی قرار گرفته، و همچنین یاد می گیرید چگونه با استفاده از حملات تزریقکدهای مخرب به سایت ها (cross-site scripting)و با سوء استفاده ازآسیب پذیری ها موجود، به منابع امن دسترسی پیدا کنید. مدرس دوره بر اهمیت امنیت فیزیکی تاکید کرده و شرح می دهد چگونه از طریق پروتکل های Telnet و SSH به منابع موجود در مجاورت خود دسترسی پیدا کنید. در این دوره همچنین یاد می گیرید که چرا پشتکار و مخفی کاری برای فردی که شغل او تست کننده نفوذ می باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

مباحث دوره:

  • نمایش حملات تزریقکدهای مخرب به سایت (cross-site scripting)
  • آسیب پذیری های کد
  • آسیب پذیری های محلی
  • ارتقاء مجوزها در محیط لینوکس
  • ارتقاء مجوزها درمحیط ویندوز
  • موارد متفرقه از ارتقاء مجوزها
  • موارد متفرقه از آسیب پذیری ها در سرورمحلی
  • امنیت فیزیکی
  • تکنیک
  • پشتکارو مخفیکاری