با کسب مدرک CompTIA PenTest +، مهارت هایخود را در زمینه تست نفوذ و مدیریت آسیب پذیری ها به دیگران نشان دهید. در این دوره آموزشی، یادمی گیرید چگونه توصیه ها و یافته ها خود را که به کمک تست نفوذ بدست آورده اید به وضوح بیان نمایید و همچنین برای آزمون CompTIA PenTest+ در زمینه گزارش دهی و ارتباط با مشتری آماده شوید. مربی مایکل سلیمان راهنمایی هایی را برای اطلاع رسانی در مورد آنچه انجام دادید در طی فرایند تست نفوذ و همچنین نتایج نهایی خود را با نوشتن گزارش های قانع کننده فراهم می کند. او همچنین بهترین شیوه ها را برای ارتباط استراتژی های کاهش توصیه شده شما ارائه می دهد.

مباحث دوره:

  • گزارش نویسی و مهارت های ارتباط با مشتری
  • نوشتن گزارش
  • گارهایی که باید بعد نوشتن گزارش انجام داد.
  • خط مشی ها در موردخطرات حاصل از نفوذ
  • مهارت های ارتباط با مشتری