مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اساسی Cucumber

دسته بندی ها: آموزش Cucumber ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

Cucumber ابزاری برای توسعه رفتار محور (BDD) است که به شما امکان می دهد اعلان هایی را به زبانی ساده بنویسید که از طریق کدنویسی قابل تست کردن هستند. Cucumber با قابل تست ساختن حقیقی الزامات نوشته شده، زبان مشترکی را بین متخصصان کسب و کار و مهندسی فراهم می کند. در این دوره، نحوه استفاده از Cucumber را برای پیاده سازی شیوه های agile مانند BDD، توسعه تست محور (TDD) و توسعه تست محور پذیرش (ATDD) بیاموزید. مدرس Shashi Shekhar از مبانی BDD ،TDD و ATDD فراتر می رود و سپس به بررسی عمیق گردش کار Cucumber می پردازد. او همچنین نشان می دهد که چگونه می توان داستان های کاربر را به ویژگی ها نقشه برداری کرد، هوک هایی را اضافه کرد، گزارشات را تولید کرد و از تکنیک های قابل حفظ BDD استفاده کرد.

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_Cucumber_EssT.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Cucumber Essential Training Author:Shashi Shekhar Duration:2:43:57 Level:INTERMEDIATE

Cucumber is a tool for behavior-driven development (BDD), which allows you to write assertions in plain language that are then testable by code. By making written requirements actually testable, it provides a common language between business and engineering professionals. In this course, learn how to use Cucumber to implement agile practices like BDD, test-driven development (TDD), and acceptance test-driven development (ATDD). Instructor Shashi Shekhar goes over the basics of BDD, TDD, and ATDD, and then dives into the Cucumber workflow. He also shows how to map user stories to features, add hooks, generate reports, and apply techniques to make BDD maintainable.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس