پیشنهاد فرادرس

آموزش توسعه فلسفه رهبری

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار ، آموزش های LinkedIn

اگر می خواهید تیم شما به عنوان یک رهبر به شما اعتماد کند، مهم است که بگویید چه کسی هستید، چه اهدافی دارید و چرا شما هیجان زده می شوید که آنها را رهبری کنید. در این دوره با فلسفه رهبری، رهبری خود، رهبری تفکر، رهبری مردم و رهبری زندگی متعادل آشنا می شوید. همچنین به اشتراک گذاری و اجتماعی سازی بینش، تصمیم گیری، انگیزه و آموزش و غیره را فرا خواهید گرفت. این دوره واجد شرایط برای واحدهای توسعه حرفه ای (PDU) است.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چهار جنبه رهبری
 • بررسی سبک رهبری
 • توسعه اعتبار و سندیت
 • کشف چهار جنبه از رهبری
 • رهبری خودتان
 • رهبری خودتان
 • الهام شخصی
 • تعریف اهداف حرفه ای
 • ایجاد کد اخلاقی
 • پیدا کردن انگیزه داخلی
 • رهبری تفکر
 • تنظیم استانداردهای تیم
 • تنظیم هدف
 • نوآوری و پیش بینی
 • تصمیم گیری
 • رهبری افراد
 • تعریف سبک رهبری طبیعی
 • رهبری یک زندگی متعادل
 • دستیابی به تعادل در کار
 • دستیابی به تعادل کار / زندگی
 • به اشتراک گذاشتن فلسفه رهبری
 • غلبه بر موانع مشترک
 • و غیره
Developing Your Leadership Philosophy Publisher:Linkedin Author:Mike Figliuolo Duration:1h 23m 50s Level:Intermediate

Define and share your own authentic leadership philosophy in this hands-on course.
Released: : August 20, 2014
If you want your team to trust you as a leader, it's important to articulate who you are, what you stand for, and why you're excited to lead them. In this course, author and executive leadership coach Mike Figliuolo shows you how to distill your leadership philosophy down to one simple page covering four critical aspects of leadership: leading yourself, leading the thinking, leading your people, and leading a balanced life. Get hands-on with introspective exercises that help you define and practice leading authentically, with a style that's uniquely yours. Along the way, discover how to share and socialize your vision, make decisions, motivate and mentor, and keep your whole life in perspective.Lynda.com is a PMI Registered Education Provider. This course qualifies for professional development units (PDUs). To view the activity and PDU details for this course, click here.The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
Introduction
Four aspects of leadership
1. Exploring Your Leadership Style
Developing authenticity
Discovering the four aspects of leadership
2. Leading Yourself
Discovering your personal inspiration
Defining your professional goals
Establishing your ethical code
Finding your internal motivation
Holding yourself accountable
3. Leading the Thinking
Setting team standards
Setting a vision
Innovating and anticipating
Making decisions
4. Leading Your People
Defining your natural leadership style
Treating people as individuals
Staying connected to the team's reality
Motivating, inspiring, and developing people
5. Leading a Balanced Life
Achieving balance at work
Achieving work/life balance
Keeping things in perspective
Remembering your passions
Conclusion
Sharing your leadership philosophy
Overcoming common obstacles
Next steps

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 580.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Linkedin Developing Your Leadership Philosophy_git.ir.rar