این دوره برخی از مفید ترین فرمول ها و توابع در اکسل را شناسایی می کند و نشان می دهد که چگونه از آنها به بهترین نحو استفاده کنید. همچنین با توابع اصلی مانند (SUM، AVERAGE و MAX) و چند میانبر صفحه کلید آشنا می شوید. علاوه بر این، نحوه پیدا کردن و بازیابی داده ها با توابع VLOOKUP و INDEX محاسبه جمع کل با توابع شمارش و آماری، استخراج داده ها با توابع متن و کار با تاریخ، زمان، آرایه، ریاضی و توابع اطلاعات را پوشش می دهد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • فایل های تمرین
 • نکات و میانبرهای فرمول ها و توابع
 • استفاده از ابزارهای حسابرسی
 • استفاده از کلیه ردیف ها و ستون ها
 • تبدیل فرمول ها به مقادیر با drag
 • به روز رسانی مقادیر بدون فرمول ها
 • ابزارهای تابع و فرمول
 • سلسله مراتب عملیات در فرمول ها
 • گسترش قابلیت های AutoSum
 • IF و توابع مرتبط
 • تست های منطقی IF
 • توابع Lookup و Reference
 • اطلاعات را با VLOOKUP و HLOOKUP جستجو کنید
 • استفاده از VLOOKUP با جداول بزرگ
 • توابع Power
 • توابع آماری
 • توابع ریاضی
 • توابع تاریخ و زمان
 • فرمول ها و توابع آرایه
 • توابع Reference
 • توابع متنی
 • توابع اطلاعات
 • و غیره