تبلیغات

آموزش حسابداری مالی - بخش 1

دسته بندی ها: آموزش حسابداری (Accounting) ، آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

هرکسی که نیاز به تفسیر صورت های مالی یا ارتباط با نتایج مالی داشته باشد، نیاز به درک کاملی از حسابداری مالی دارد. این دوره آموزشی جامع و مختصر با هدف ایجاد مهارت های حرفه ای - از جمله مدیران، تحلیلگران و کارآفرینان - اعتماد به نفس لازم برای استفاده از داده های مالی برای هدایت تصمیم گیری استراتژیک می باشد. مدرس دوره از گزارش های واقعی شرکت های دنیای واقعی مانند مایکروسافت و والمارت استفاده می کنند تا ایده های آنها را مانند تفاوت درآمد خالص و گردش پول و اینکه چرا سیستم اعتبار و بدهی برای حسابداری روزمره از اهمیت برخوردار است بررسی کند. آنها به شما کمک می کنند تا دارایی ها و بدهی ها را درک کنید، ترازنامه، صورت های درآمدی و صورت جریان وجوه را تفسیر کنید و ورودی های مجله را ارزیابی و تنظیم کنید و صورت های مالی خود را تهیه کنید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • اهمیت حسابداری
 • معادله حسابداری
 • معادله حسابداری گسترده: SCF
 • معادله حسابداری گسترده: IS
 • دارایی
 • دارایی: هواپیماها ، قطارها و خودروها
 • تعریف دارایی
 • انواع دارایی: جاری
 • انواع دارایی: بلند مدت
 • بدهی
 • تعهدات مربوط به تأمین کنندگان، کارمندان، دولت ها و مشتریان
 • تعریف بدهی
 • انواع بدهی ها: جاری
 • انواع بدهی ها: بلند مدت
 • بدهی های احتمالی
 • حقوق صاحبان سهام
 • حقوق صاحبان سهام: سرمایه پرداخت شده و درآمد پس انداز
 • تعریف حقوق صاحبان سهام
 • صورت های مالی: ترازنامه
 • صورت های مالی: ترازنامه برای والمارت
 • صورت های مالی از کجا آمده است
 • ترازنامه مایکروسافت
 • یادداشت های مایکروسافت در ترازنامه
 • محدودیت ترازنامه
 • صورتهای مالی: صورتهای درآمدی
 • تفاوت بین ترازنامه و صورت درآمد
 • صورت حساب درآمد
 • مؤلفه های صورت سود
 • درآمدها، هزینه ها، سود و ضرر
 • سود هر سهم
 • صورت درآمد والمارت
 • صورت های مالی: صورت جریان نقدی
 • چگونه صورت های مالی تهیه می شود
 • اهمیت حسابداری روزمره
 • تأثیر حوادث بر دارایی ها و بدهی ها
 • بدهی و اعتبار
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Financial Accounting Part 1 Publisher:Linkedin Author:Jim Stice Duration:3h 29m 3s Level:Beginner + Intermediate

Find out how to use financial data to drive strategic decision-making. Learn the basics of financial accounting, including analyzing and preparing financial statements.
Released: : December 21, 2018
Anyone who needs to interpret financial statements or communicate financial results needs a solid understanding of financial accounting. This comprehensive, self-contained training course is designed to give business professionals—including managers, analysts, and entrepreneurs—the confidence they need to use financial data to drive strategic decision-making. Professors Jim Stice and Earl Kay Stice use actual reports from real-world companies like Microsoft and Walmart to drive home ideas such as the difference between net income and cash flow and why the credits and debits system is so important to everyday accounting. They help you understand assets and liabilities; interpret balance sheets, income statements, and statement of cash flows; evaluate and adjust journal entries; and prepare your own financial statements. This is an MBA-level course, layered with case studies and insights that will help you bridge the gap between the academics of accounting and its real-world application.
Stay tuned for Part 2 of the training series, which covers ratio analysis, forecasting, and business valuation.
Introduction
The importance of accounting
1. The Accounting Equation
Clay tokens, sheep, and Italy
The basic equation
Expanded accounting equation: SCF
Expanded accounting equation: IS
2. Assets
Assets: Planes, trains, and automobiles
Definition of an asset
Types of assets: Current
Types of assets: Long term
3. Liabilities
Obligations to suppliers, employees, governments, and customers
Definition of a liability
Types of liabilities: Current
Types of liabilities: Long term
Contingent liabilities
4. Owner's Equity
Owner's equity: Paid-in capital and retained earnings
Definition of equity
Book value vs. net worth
Other components of owner's equity
5. Financial Statements: Balance Sheet
Financial statements: Balance sheet for Walmart
Where financial statements come from
The Microsoft balance sheet
Notes from Microsoft on the balance sheet
Limitations of the balance sheet
6. Financial Statements: Income Statement
Differences between the balance sheet and the income statement
Income statement
Components of the income statement
Revenues, expenses, gains, and losses
Earnings per share
The Walmart income statement
7. Financial Statements: Statement of Cash Flows
Cash cows
Statement of cash flows
Statement of cash flows: Examples
8. How Financial Statements Are Made
The importance of routine bookkeeping
Impact of events on assets and liabilities, part 1
Impact of events on assets and liabilities, part 2
Impact of events on assets and liabilities, part 3
Impact of events on revenues and expenses, part 1
Impact of events on revenues and expenses, part 2
Impact of events on revenues and expenses, part 3
Impact of events on revenues and expenses, part 4
9. Debits and Credits
The accuracy of debits and credits in the days of real books
Debits and credits
Journal entries, part 1
Journal entries, part 2
Journal entries, part 3
T-accounts and posting
Trial balance: The raw material for financial statements
10. Accrual Accounting
The market value of accounting adjustments
Net income vs. cash flow
Four general types of adjustments
Adjusting journal entries, part 1
Adjusting journal entries, part 2
Adjusting journal entries, part 3
Adjusting journal entries, part 4
Closing revenue, expense, and dividend accounts
Making the financial statements
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس