مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اساسی Kubernetes: توسعه اپلیکیشن

دسته بندی ها: آموزش کوبرنتیز (Kubernetes) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

دانش Kubernetes خود را از تئوری به عمل ببرید. بیاموزید که چگونه از Kubernetes برای توسعه و اجرای اپلیکیشن های دنیای واقعی استفاده کنید. مدرس Matt Turner با نشان دادن نحوه اجرای خوشه ها، کانتینرها و پادهای محلی، اجرای دستورات و مشاهده فعالیت از خط فرمان و همچنین داشبورد Kubernetes شروع می کند. سپس، چگونگی تنظیم بارهای کاری عملی، از جمله workloads دسته ای با jobs و cron jobs را بیاموزید. سپس با استفاده از ابزارهای مدیریت داخلی، برنامه ریزی و امنیتی، هوشمندانه تر و ایمن تر کردن Kubernetes را نشان می دهد. وی همچنین برخی از الگوهای استقرار پیشرفته را با استفاده از فضاهای نام، sidecars و افزونه هایی مانند اپراتورها بررسی می کند. همچنین، ابزارها و تکنیک هایی را برای توسعه بیشتر Kubernetes خود کشف کنید، مانند تولید فایل آشکار با Helm، اشکال زدایی پیشرفته با دستورات kubectl و استقرار سریع تر و بدون اصطکاک با Telepresence.

فایل های تمرین exercise_files.zip

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Kubernetes Essential Training: Application Development Author:Matt Turner Duration:3:41:32 Level:INTERMEDIATE

Take your Kubernetes knowledge from theory to practice. Learn how to use Kubernetes to develop and run real-world applications. Instructor Matt Turner starts by showing you how to run local clusters, containers, and pods; execute commands; and view activity from the command line as well as the Kubernetes dashboard. Next, discover how to orchestrate practical workloads, including batch workloads with jobs and cron jobs. Matt then shows how to make Kubernetes smarter and safer using the built-in resource management, scheduling, and security tools. He also explores some advanced deployment patterns using namespaces, sidecars, and extensions like operators. Plus, discover tools and techniques to take your Kubernetes development further, such as manifest file generation with Helm, advanced debugging with kubectl commands, and faster and more frictionless deployments with Telepresence.<br><br>

Note: This course was also designed to help prepare you for the Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) examination from the Linux Foundation. Learn more about the certification and exam details at <a href="https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-application-developer-ckad/" target="_blank">https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-application-developer-ckad/"</a>.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس