پیشنهاد فرادرس

آموزش مدیریت پروژه های بین المللی

دسته بندی ها: آموزش های LinkedIn ، آموزش مدیریت پروژه ، آموزش کسب و کار

مشارکت و همکاری عالی و ارتباطات، عوامل کلیدی هستند که به تیم های پروژه کمک می کند تا به نتایج موفقیت آمیز دست یابند. این موضوعبهخصوصدر هنگامی که اعضای تیم باید در پیچیدگی هایب یشتر موجود در محیط های چندفرهنگی و دو راز نظر فیزیکی،تعامل داشته باشند، صدق می کند. با فهمیدن اینکه مردم در فرهنگ های مختلف، مطالب را بطور متفاوتی درک می کنند، شما می توانید همکاری و ارتباطات خود را درتیم بین المللی خود افزایش داده و شانس خود را برای دستیابی به نتایج مثبت در پروژه،افزایش دهید.در این دوره آموزشی، مدرس تکنیک های را به اشتراک می گذارد که می تواند به مدیران پروژه کمک کند تا به طور موثر پروژه ها را در محیط هایی که اعضای تیم دارای فرهنگ و زبان متفاوتی بوده، و از هم دورند را،مدیریت کنند. همچنین می آموزید چطور در موقعیت های جهانی با تامین کنندگان و مشتریان بهترین ارتباط را داشته باشید. متوجه می شوید چطور قدرت فاصله می تواند بر تصمیم گیری و اجرا تاثیر گذارد و اینکه چطور روابط اعتماد را در بین افرادی که در فاصله دور از هم کار می کنند بر قرار کنید و موارد بیشتر دیگر.

مباحث دوره:

 • ارزیابی مشارکت و هماهنگی
 • ما به عنوان رهبر چه کار هایی انجام می دهیم؟
 • ایجاد مهارت های لازم برای مشارکت و هماهنگی
 • اجتناب از خیال پردازی و توهم
 • مراحل ارتباط موثر با تامین کنندگان
 • مراحل ارتباط موثر با تامین مشتریان
 • مانع های جدید برای نظم وترتیب
 • توجه به جدا سازی فیزیکی
 • اصلاح وابستگی ها
 • در نظر گرفتن منطقه زمانی
 • برنامه ریزی اجتماعی و ارزش ها
 • تفاوت بین فرهنگ بازمینه بالا (با سابقه) و فرهنگ با زمینه پایین
 • فاصله ازمرکز قدرت
 • فرهنگ تک بعدی در مقابل فرهنگ چندبعدی
 • زبان های رایج
 • ترجمه ها
 • ترسیم ها و مشخصات
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Managing International Projects Publisher:Linkedin Author:Sam Yankelevitch Duration:1h 57s Level:General

Learn techniques for improving collaboration and communication in settings where team players are separated by culture, language, and distance.
Released: : January 4, 2019
Excellent collaboration and communication are key ingredients that help project teams reach successful outcomes. This is particularly true when team members must interact in the additional complexity of multicultural settings and physical distance. By learning how people from other cultures understand things differently, you can enhance collaboration and communication in your international team—and improve your chances for positive project results. In this course, instructor Sam Yankelevitch shares techniques that can help project managers effectively manage projects in settings where team players are separated by culture, language, and distance. Learn how to best communicate with suppliers and customers in global situations, how power distance affects decisions and execution, how to build trust when the people you work with are far away, and more.
Introduction
Improve your global project results
1. Collaboration
Assessing collaboration
We do as the leader does
Building skills for collaboration
2. True Communication
Avoiding the illusion
Effective supplier communication steps
Effective customer communication steps
New obstacles to clarity
3. Distance
Addressing physical separation
Improving affiliation
Considering time zones
4. Culture
Social programming and values
High vs. low context
Power distance
Monochronic vs. polychronic
5. Language
Common language
Emails and texts
Translations
Drawings and specifications
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس