تبلیغات

تقویت کنندگان: چگونه بهترین رهبران، باعث هوشمندی افراد می شوند (خلاصه Blinkist)

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

بهترین مدیران مکان هایی پرورش می دهند که در آن اعضای تیم بتوانند بهترین کار خود را ارائه دهند. رؤسا بد تمایل انجام خلاف آن دارند و باعث می شود کارمندانشان احساس کوچکی و بی توانایی کنند.

Liz Wiseman در کتاب خود در سال 2010 تقویت کنندگان (Multipliers)، ویژگیها و رفتارهایی را که رهبران خوب (که او آنها را تقویت کنندگان (Multipliers) طبقه بندی می کند) از رهبران بد (معروف به تضعیف کنندگان (Diminishers)) متمایز می سازد را ارئه می دهد.

این خلاصه کتاب صوتی، یافته‌های وی را در مجموعه‌ای از کلیپ‌های مختصر خلاصه می کند که مهارت‌های مثبتی که رهبران برای توسعه در نظر دارند، و همچنین رفتارهایی که می تواند مانع رشد تیم باشد را، ارائه می دهد.

یاد خواهید گرفت که چگونه الهام بخش گفتگوی سالم در تیم باشید، محل کاری الهام بخش ایجاد کرده، در مقابل یک رئیس قدرتمند مقابله کنید و موارد دیگر.

جمع بندی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter (Blinkist Summary) Publisher:Linkedin Author:Blinkist Duration:23m 24s Level:Intermediate

The very best managers cultivate workplaces where team members are empowered to produce their very best work. Bad bosses tend to do the opposite, making their employees feel smaller and less capable. In her 2010 book, Multipliers, Liz Wiseman examines the qualities and behaviors that distinguish good leaders (which she classifies as "Multipliers") from bad ones (known as "Diminishers"). This audiobook summary distills her findings into a series of concise clips that lay out the positive skills that leaders should aim to develop, as well as the behaviors that can hinder their team's growth. Learn how to inspire healthy discussion within your team, create an inspiring workplace, defend against a strength-sapping boss, and more.

پیشنهاد فرادرس