مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اصول برنامه نویسی - طراحی شی گرا

دسته بندی ها: آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، طراحی وب واکنشگرا ، آموزش طراحی وب ، برنامه نویسی شی گرا (OOP)

تمام نرم افزارهای خوب با طراحی عالی شروع می شوند. طراحی شی گرا کمک می کند تا برنامه نویس قبل از اینکه یک خط کد بنویسند، و ایده ها را به اجزای قابل استفاده و قابل نگهداری تقسیم کنند اپلیکیشن ها را طرح ریزی کنند. در این دوره با توسعه مهارت های خود در اصطلاحات و مفاهیم مانند اشیاء، کلاس ها، انتزاع، وراثت و غیره آشنا می شوید. سپس به بررسی ملزومات مورد نیاز برای اپلیکیشن، شناسایی موارد استفاده، نقشه کلاس ها با UML می پردازید. سپس طرح نهایی را می توان با استفاده از یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی شی گرا مانند Java، C #، Ruby یا Python به کد تبدیل کرد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی شیء گرا
 • اشیاء
 • کلاس ها
 • انتزاع
 • کپسوله سازی
 • وراثت
 • پلی مورفیسم
 • تحلیل، طراحی و برنامه نویسی
 • زبان مدل سازی یکپارچه (UML)
 • الزامات
 • تعیین الزامات
 • Jukebox
 • شناسایی سناریوها
 • مدلسازی دامنه
 • استفاده از وراثت
 • رابط ها
 • توسعه نرم افزار
 • پشتیبانی از OOP در زبان های مختلف
 • اصول توسعه عمومی
 • تست نرم افزار
 • الگوهای طراحی
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Programming Foundations: Object-Oriented Design Publisher:Linkedin Author:Olivia Chiu Stone Duration:2h 40m 37s Level:Beginner

Good software starts with great design. Get a fun and fresh introduction to object-oriented design and analysis—from defining requirements to diagramming classes.
Released: : November 27, 2018
All good software starts with a great design. Object-oriented design helps developers plan applications before they write a single line of code, and break down ideas into reusable and maintainable components. This course focuses on the foundational concepts, teaching them in a fun, interactive way to help you quickly develop your skills. Tag team Olivia and Barron Stone introduce you to the concepts and terms—objects, classes, abstraction, inheritance, and more—that you need to get started. They then show how to take the requirements for an app, identify use cases, and map out classes using Universal Modeling Language (UML). The final design can then be translated into code using one of the many popular object-oriented programming languages, such as Java, C#, Ruby, or Python.
Introduction
Learn object-oriented design principles
What you should know
1. Object-Oriented Fundamentals
Object-oriented thinking
Objects
Classes
Abstraction
Encapsulation
Inheritance
Polymorphism
Analysis, design, and programming
Unified modeling language (UML)
2. Requirements
Defining requirements
FURPS+ requirements
Challenge: Jukebox requirements
Solution: Jukebox requirements
3. Use Cases and User Stories
Use cases
Identifying the actors
Identifying the scenarios
Diagramming use cases
User stories
Challenge: Jukebox use cases
Solution: Jukebox use cases
4. Domain Modeling
Identifying the objects
Identifying class relationships
Identifying class responsibilities
CRC cards
Challenge: Jukebox conceptual model
Solution: Jukebox conceptual model
5. Class Diagrams
Creating class diagrams: Attributes
Creating class diagrams: Behaviors
Converting class diagrams into code
Instantiating classes
Class with multiple constructors
Static attributes and methods
Challenge: Jukebox class diagrams
Solution: Jukebox class diagrams
6. Inheritance and Composition
Identifying inheritance situations
Using inheritance
Abstract and concrete classes
Interfaces
Aggregation
Composition
Challenge: Jukebox class relationships
Solution: Jukebox class relationships
7. Software Development
OOP support in different languages
General development principles
Software testing
Design patterns
Conclusion
Next steps

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس