یاد بگیرید موضوع امنیت را در چرخه حیات توسعه نرم افزار جای دهید. بوسیله پذیرفتن طرز فکر یک متخصص امنیت، و شناسایی موضوعات مربوط به کد های نا امن، امنیت را به مرحله طراحی و ساخت منتقل کنید. در این دوره آموزشی، مدرس که طراح و معمار امنیت می باشد، یک درک پایه از کد نویسی ایمن را برای شما فراهم می کند. می آموزید مهاجمان و مخاطرات، و موضوعات مربوط به کاهش خطرات نقاط بحرانی در برنامه خود را را درک می کنید مانند: برنامه های وابسته به سرویس گیرنده (Thick app)، سرویس گیرنده و سرویس دهنده، و تعامل سرورها. همچنین می آموزید که چطور به کمک رمز نگاری از دسترسی های غیر مجاز و نشت داده جلو گیری کنید. مدرس دوره را با مرور نکات امنیتی در هر یک از مراحل چرخه حیات توسعه نرم افزار و گام بعدی برای تقویت وضعیت امنیت، به پایان می برد.

مباحث دوره:

  • پیاده سازی کد امن در تیم خود
  • هدف از نوشتن کد امن
  • درک مهاجم
  • کالبد شکافی کد ایجاد شده توسط شما
  • درک مخاطرات
  • مستند سازی برداشت های خود
  • موضوعات مربوط به تایید اعتبار
  • موضوعات مربوط به مدیریت جلسه
  • موضوعات مربوط به کانال ارتباطی
  • موضوعات مربوط به اداره خطا