پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول مدیریت پروژه - ریسک

دسته بندی ها: آموزش های LinkedIn ، آموزش مدیریت پروژه ، آموزش کسب و کار

استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)، توسط مؤسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) تدوین گشته است. این استاندارد تمام روندی که برحوزه مدیریت ریسک پروژه حاکم است را توضیح می‌دهد. این استاندارد به ۱۰ محدوده دانش دسته ‌بندی شده‌ است.در صورت مدیریت نادرست، ریسک، توانایی شما برای دسترسی به اهداف پروژه را کاهش می یابد. در این دوره آموزشی، مدرس نشان می دهد که چگونه، پیش بینی، برآورد و مدیریت ریسک – یکی از ده دانش پایه در حوزه های دانش، در استاندارد (PMBOK) می باشد. در این دوره آموزشی مواردی مانند: روش ایجاد طرح مدیریت پروژه، تشحیص و دسته بندی ریسک ها، اجرای تجزیه و تحلیل ریسک کمی و کیفی، ایحاد یک طرح پاسخ، و کنترل ریسک ها در هنگام وقوع آنها، همگی پوشش داده می شوند تا بتوانید پروژه خود را از نظر بودجه و مسیر حفظ کنید.

مباحث دوره:

 • ریسک: بهترین روش ها برای مهار کردن
 • ایجاد یک طرح ریسک
 • درک ریسک و فرصت ها
 • یکپارچه کردن مدیریت ریسک
 • تحمل ریسک ذینفعان
 • اجزاء یک طرح ریسک
 • تشخیص ریسک های پروژه
 • روش های تشخیص ریسک
 • دسته بندی و یکپارچه کردن ریسک ها
 • تجزیه و تحلیل ریسک های پروژه
 • تجزیه و تحلیل ریسک های کمی و کیفی
 • صحت و ریسک
 • دسترسی و اولویت بندی ریسک های تجزیه و تحلیل شده
 • پاسخ به ریسک های پروژه
 • پاسخ های رایجع به ریسک
 • نوشتن طرح ریسک
 • درک عوامل ایجاد ریسک
 • نظارت و کنترل ریسک های پروژه
 • مدیریت ریسک در گزارش
 • زمان اجرای پاسخ ریسک
 • ارزیابی ریسک کلی پروژه
 • مدیریت ریسک چابک
 • مدیریت ریسک در دنیای واقعی
 • تشخیص ریسک
 • تجزیه وتحلیل ریسک
 • پاسخ ریسک
 • جعبه ابزار مدیریت ریسک شما
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Project Management Foundations: Risk Publisher:Linkedin Author:Bob McGannon Duration:1h 9m 11s Level:Intermediate

Learn how to manage project risk—a foundational knowledge area from the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).
Released: : December 13, 2018
If not managed properly, risk reduces your ability to achieve your project's goals. It may even derail your project altogether. In this course, author and PMP Bob McGannon shows you how to anticipate, assess, and manage risk—one of the 10 foundational knowledge areas of the Project Management Body of Knowledge. Discover how to create a risk management plan, identify and categorize risks, perform qualitative and quantitative risk analysis, build a response plan, and monitor and control risks as they occur, all while keeping your project on budget and on track.
Note: This course follows the latest guidance from Project Management Institute, Inc., as outlined the PMBOK® 6 Guide.
Introduction
Risk: The beast to tame
1. Create a Risk Plan
Understanding risks and opportunities
Incorporating risk management
Stakeholder's risk tolerance
The components of a risk plan
2. Identify Project Risks
Risk identification methods
Categorizing and consolidating risks
Risk records and registers
3. Analyze Project Risks
Qualitative and quantitative risk analysis
Variability and ambiguity risks
Assess and prioritize analyzed risks
4. Respond to Project Risks
Common risk responses
Write your risk plan
Understand risk triggers
5. Monitor and Control Project Risks
Risk management in reporting
When to execute a risk response
Assess overall project risk
Agile risk management
6. Risk Management in the Real World
Risk identification
Risk analysis
Risk response
Conclusion
Your risk management toolkit

پیشنهاد فرادرس