پیشنهاد فرادرس

آموزش ساختارهای داده پایتون - پشته ها، صف ها و Deques

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های LinkedIn

مفاهیمی مانند پشته ها، صف ها در ساختمان های داده، بطور مکرر در مصاحبه های شغلی تخصصی مورد پرسش قرار می گیرند، اگر چه بسیاری از داوطلبان ممکن است هرگز در برنامه نویسی روزانه خود با ساختمان های داده روبرو نشوند، ولی نشان دادن تسلط خود بر این مفاهیم می تواند مصاحبه شغلی بعدی شما را متحول کرده و همچنین جعبه ابزار برنامه نویسی شما را کامل تر کند. در این دوره آموزشی مدرس دوره نحوه استفاده از برنامه پایتون برای ایجاد سه نوع از ساختمان های داده مهم یعنی پشته ها، صف ها و صف های دو طرفه را آموزش می دهد. اواین ساختمان های داده را مقایسه کرده و نحوه پیاده سازی آنها در برنامه پایتون را به روش شئ گرا نشان می دهد. همچنین در این دوره می آموزید که چطور یک کلاس را تعریف کرده و از متدهای درونی و توکار پایتون برای نمایش عملیاتی مانند حذف یک عنصر از ابتدای صف (dequeue)، حذف یک عنصر از انتهای صف (enqueue)، برداشتن اطلاعات از پشته(pop)، اضافه کردن مقدار به پشته(Push)، و خواندن از حافظه(peek) استفاده کنید. پرسش های چالشی موجود در هر درس از این دوره آموزشی به یادگیری مهارت جدید شما کمک کرده و شما را برای مصاحبه بعدی آماده می کند.

مباحث دوره:

 • مفاهیم پایه ساختمان های داده در پایتون
 • انواع داده های انتزاعی و ساختمان های داده
 • انواع داده های انتزاعی
 • ساختمان های داده
 • پشته
 • پشته به عنوان یک داده انتزاعی خطی
 • ایجاد کلاس پشته و متدهای ان
 • متد push()
 • متد peek()
 • متد size()
 • متد is_empty()
 • پرسش چالشی: نمادهای متوازن
 • بررسی راه حل نمادهای متوازن
 • راه حل نمادهای متوازن در برنامه
 • صف
 • صف ها به عنوان داده های انتزاعی خطی
 • ایجادکلاس صف و متدهای آن
 • متدenqueuer()
 • متدdequeuer()
 • متدpeek()
 • متد size() و متدis_empty
 • پرسشچالشی: چاپ صف
 • بررسی راه حل چاپ صف
 • راه حل چاپ صف در برنامه
 • صف دوگانه
 • صف دوگانه بهعنوان یک داده انتزاعی خطی
 • ایجادکلاس صف دوگانه و متدها
 • متدadd_rear()ومتدadd_front()
 • متدremove_rear()ومتدremove_front()
 • متدpeek_rear()ومتدpeek_front()
 • متد size() و متد is_empty
 • پرسش چالشی:Palindrome checker
 • بررسی راهکارPalindrome checker
 • راهکارPalindrome checker در برنامه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python Data Structures: Stacks, Queues, and Deques Publisher:Linkedin Author:Erin Allard Duration:1h 24m 58s Level:Advanced

Rock your next technical interview. Learn how to answer interview questions about the top three linear data structures—stacks, queues, and deque—and build your own data structures in Python.
Released: : December 6, 2018
Data structures like stacks and queues come up frequently in interviews for technical roles. Though many candidates may never encounter data structures in day-to-day programming, showing a mastery of these concepts can help you rock your next interview—and add to your coding toolkit. In this course, Erin Allard shows how to use Python to build the top three linear data structures: stacks, queues, and deques. She compares and contrasts the data structures and shows how to implement them in an object-oriented way in Python. Learn how to define each class and use Python's built-in methods to accomplish the necessary behaviors, such as push, pop, and peek; enqueue and dequeue; and add_front and remove_rear. Challenges in each chapter help practice your new skills and prepare for your next interview.
Introduction
Python data structures primer
What you should know
1. Abstract Data Types and Data Structures
Abstract data types
Data structures
2. The Stack
Stacks as a linear abstract data type
Creating the stack class and its methods
push()
pop()
peek()
size()
is_empty()
Challenge: Balanced symbols
Balanced symbols solution approach
Balanced symbols solution in code
3. The Queue
Queues as a linear abstract data type
Creating the queue class and its methods
enqueue()
dequeue()
peek()
size() and is_empty()
Challenge: Print queue
Print queue solution approach
Print queue solution in code
4. The Deque
Dequeues as a linear abstract data type
Creating the deque class and its methods
add_rear() and add_front()
remove_rear() and remove_front()
peek_rear() and peek_front()
size() and is_empty()
Challenge: Palindrome checker
Palindrome checker solution approach
Palindrome checker solution in code
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس