پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه Salesforce Administrator - بخش 3 - کاربردهای فروش، بازاریابی و سرویس

دسته بندی ها: آموزش های Salesforce ، آموزش های LinkedIn ، آموزش کسب و کار

مدرک Salesforce Certified Administrator می تواند به توسعه دهندگان، مدیران ،معماران و متخصصان فروش  Salesforce کمک کند تا شغل خود را آغازکنند و درک خود را از این چارچوب بیشترکنند. مدرس این دوره آموزشی، برای کمک به آماده شدن در آزمون، سری Salesforce Administrator Cert  Prep را طراحی کرده است،که مفاهیم اساسی را با جزئیات کامل دربرمی گیرد. دراین دوره که سومین بخش از این سری آموزشی می باشد، مدرس نشان میدهدکه چگونه فروش خود را مدیریت و سفارشی سازی با روش بازاریابی و سرویس های کاربردی در اکوسیستم Salesforce کنید. در این دوره مطالب مفید زیادی را می آموزید مانند: سفارشی کردن روند فروش ،سریعترکردن مسیر کسب تجربه در بازاریابی، اضافه کردن محصولات به کتاب های قیمت ،قوانین پیکر بندی و نگاشت فیلد برای خودکار سازی مدیریت مشتری های بالقوه جدید ،ایجاد و مدیریت برنامه های تبلیغاتی. همچنین یاد می گیریدچگونه از سرویس کنسول برای مدیریت و اداره امور و بر پا سازی راهکار های پیشنهادی، و انجمن های Salesforce استفاده کنید.

مباحث دوره:

 • فروش، بازاریابی و معرفی سرویس های کاربردی
 • کاربرد های فروش وبازاریابی
 • روند فروش
 • مسیر (یا مسیر فروش) در افزایش سرعت کسب تجربه
 • کتابهای محصولات و قیمت
 • خودکارسازی مدیریت مشتری های بالقوه جدید
 • مدیریت برنامه های تبلیغاتی
 • تاثیر برنامه های تبلیغاتی بر فرصت ها و گزارش تجزیه و تحلیل بازگشت سرمایه (ROI) برنامه های تبلیغاتی
 • معرفی کاربرد های سرویس و پشتیبانی
 • مدیریت موارد
 • مدیریت راهکار
 • انجمن ها
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Salesforce Administrator Cert Prep: 3 Sales, Marketing and Service Applications Publisher:Linkedin Author:Mike Wheeler Duration:2h 3m 21s Level:Intermediate

Learn how to administer the sales, marketing, and service applications in the Salesforce ecosystem, as you study for the third domain of the Salesforce Certified Administrator exam.
Released: : December 3, 2018
The Salesforce Certified Administrator credential can help Salesforce developers, administrators, architects, and sales professionals jump-start their careers and deepen their understanding of the platform. To help you prepare for the exam, instructor Mike Wheeler has designed the Salesforce Administrator Cert Prep series, which covers its core objectives in detail. In this course—the third installment in the series—Mike shows how to administer and customize the sales, marketing, and service applications in the Salesforce ecosystem. Learn how to customize the sales process, enable the Lightning Experience path, add products to price books, configure rules and field mapping for lead management automation, and create and manage campaigns. Plus, learn how to use the Service Console to manage and administer cases and set up suggested solutions and Salesforce communities.
Introduction and Getting Started
Sales, marketing, and service applications introduction
1. Sales and Marketing Applications
Sales process
Path (also known as Sales Path) in Lightning Experience
Products and price books
Lead management and automation
Campaign management
Campaign influence on opportunities and the Campaign ROI Analysis Report
2. Service and Support Applications
Service and support applications introduction
Case management
Solution management
Communities

پیشنهاد فرادرس