مطالب پیشنهادی از سراسر وب

راه اندازی تیم و اهداف کارمندان با استفاده از متدلوژیSMART

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

اهداف کارمندان باید با نیازهای سازمان - چه برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمد یا ایجاد مهارت - پیش برود و انگیزه کارکنان را برای موفقیت حفظ کند. Mike Figliuolo، مدیر عامل thinkLEADERS، به شما کمک می کند تا اهداف کارمندان را هوشمند، مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و دارای زمان تعیین کنید. او با استفاده از فریمورک SMART به شما نشان می دهد که چگونه می توانید اهدافی قابل دستیابی و متناسب با نقش کارمندان خود را توسعه دهید. 

مدرس دوره شما را با اهداف پایین به بالا، مبتنی بر نیاز، متعهدانه، و بسط پذیر آشنا می کند. او همچنین به شما کمک می کند تا از اهداف برای تغییر رفتارها، ایجاد مهارت های جدید در بین کارمندان و ایجاد اهداف با انگیزه استفاده کنید. وی در پایان با یک برنامه جامع برای تعیین و اجرای اهداف و نکاتی در مورد مقابله با چالش هایی مانند اهداف متناقض ارائه می دهد.

1. درک هدف گذاری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Setting Team and Employee Goals Using SMART Methodology Author:Mike Figliuolo Duration:0:55:33 Level:BEGINNER

Employee goals should be driven by the organization's needs—whether it's to cut costs, drive revenue, or build skills—and keep employees motivated to succeed. Mike Figliuolo, managing director of thoughtLEADERS, helps you set employee goals that are SMART: specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Using the SMART framework, he shows you how to develop goals that are achievable and appropriate to your employees' roles.<br><br>

Mike walks you through bottom-up, zero-based, commit, and stretch goals. He also helps you use goals to change behaviors, build new skills among employees, and make goals actionable with incentives. He concludes with a comprehensive plan for setting and implementing goals, and tips on dealing with challenges such as conflicting goals.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس